پرسش
در زمان تحریر دفاتر که بصورت ماهانه انجام میشود، سرمایه اولیه جداگانه ثبت شود یا درهمان ماه با بقیه حسابها ثبت شود؟
در حال پیشرفت 0
1 هفته 1 پاسخ 6 بازدیدها