کسورات از صورت وضعیت پیمانکار

پرسش

لطفا در خصوص کسوراتی که از صورت وضعیت پیمانکار توسط کارفرما کسر می گردد توضیح دهید ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 6 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. از صورت وضعیتی که پیمانکار به کارفرما ارائه می دهد موارد ذیل قابل کسر می باشد :

  • بیمه
  • حسن انجام کار
  • پیش پرداخت

  بیمه :

  با توجه به نوع قرارداد که اگر شامل تهیه مواد و مصالح باشد با نرخ ۷.۸ % و اگر به صورت دستمزدی و غیر مکانیکی باشد با نرخ ۱۶.۶۷% از هر صورت وضعیت پیمانکار کسر و تا مادامی که از سازمان تامین اجتماعی مفاصا حساب بگیرد نزد کارفرما باقی می ماند .

  برای اخذ مفاصا حساب از سازمان تامین اجتماعی در ابتدای پیمان ، پیمانکار می بایست کد پیمان اخذ نماید و لیست های بیمه پرسنل مربوطه را در کد پیمان اخذ شده ارسال نماید .

  در پایان قرارداد سازمان تامین اجتماعی با توجه به مبلغ کل قرارداد و نرخ بیمه از یک طرف و از طرف دیگر با محاسبه مجموع لیست های ارسال شده محاسبات مربوط به مفاصا حساب را انجام داده و پس از تسویه حساب نهایی با پیمانکار به ایشان مفاصا حساب ارائه می دهد .

  حال پیمانکار مفاصا حساب را به کارفرما تحویل و کسورات بیمه خود را دریافت می نماید .

  کسورات بیمه در دفاتر پیمانکار ماهیت بدهکار داشته و به عنوان سپرده بیمه و ذیل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری طبقه بندی می گردد .

  این کسورات در دفاتر کارفرما ماهیت بستانکار داشته و تحت عنوان کسورات بیمه و ذیل پرداختنی های تجاری و غیر تجاری طبقه بندی می گردد .

  حسن انجام کار :

  مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان کارفرما مختار است که از هر صورت وضعیت پیمانکار ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر نماید .

  نصف تضمین حسن انجام کار پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و الباقی پس از تحویل قطعی مسترد می گردد .

  این تضمین در دفاتر پیمانکار ماهیت بدهکار داشته و به عنوان سپرده حسن انجام کار و ذیل دریافتنی های تجاری و غیر تجاری طبقه بندی می گردد .

  این تضمین در دفاتر کارفرما ماهیت بستانکار داشته و تحت عنوان کسورات حسن انجام کار و ذیل پرداختنی های تجاری و غیر تجاری طبقه بندی می گردد .

  پیش پرداخت :

  در صورتی که در ابتدای قرارداد مبلغی به پیمانکار پرداخت گردد را پیش پرداخت گویند که در قرارداد تعداد اقساط آن مشخص می گردد .

  به این معنی که اگر در قرارداد قید شود پیش پرداخت در پنج قسط از پیمانکار کسر گردد کل این مبلغ در پنج قسط مساوی از صورت وضعیت های یک تا پنج پیمانکار کسر و مبلغ پیش پرداخت تسویه می گردد .

  این مبلغ در دفاتر پیمانکار ماهیت بستانکار داشته و تحت عنوان پیش دریافت درآمد طبقه بندی می گردد .

  در دفاتر کارفرما نیز ماهیت بدهکار داشته و تحت عنوان پیش پرداخت در دارایی های جاری طبقه بندی می گردد .

ارسال یک پاسخ