پاسخ ( ۱ )

  1. نرخ جذب سربار نسبت بین سربار متغیر و سربار ثابت پیش بینی شده به مبنای پیش بینی هست

ارسال یک پاسخ