پرسش
۱ شرکت الف در بخش بهای تمام شده ۷۰ درصد مواد مستقیم ،۲۰ درصد سربار است و شرکت ب در بخش بهای تمام شده ۲۰ درصد مواد مستقیم و ۷۰ درصد سربار می باشد. در شرایطی که ...
در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 هفته 1 پاسخ 38 بازدیدها