مهلت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی

پرسش

مهلت تشکیل پرونده اشخاص حقیقی چند روز می باشد ؟

۵/۵ - (۱ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/16 0:00:00 1 پاسخ 81 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مطابق تبصره ۳ ماده ۱۷۷ کلیه مودیان حقیقی مکلفند ظرف ۴ ماه از تاریخ شروع فعالیت نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند .

  عدم تشکیل پرونده مالیاتی در موعد مقرر موجب عدم بهره مندی از معافیت مالیاتی و هم چنین جریمه ایی معادل ده درصد مالیات متعلقه می گردد.

  ماده ۱۷۷ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۱۷۷ – مؤدیان مالیاتی می توانند اظهارنامه های موضوع این قانون را که حسب مورد مکلف به تسلیم آن هستند به تفکیک با اخذ رسید به اداره امور مالیاتی محل سکونت تسلیم نمایند. در این صورت اداره امور مالیاتی مذکور باید مراتب را در پرونده مؤدی منعکس نموده و اظهارنامه تسلیمی را ظرف سه روز برای اقدام به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارد. تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی محل سکونت از لحاظ آثار مترتب در حکم تسلیم آن به اداره امور مالیاتی مربوط خواهد بود. حکم این ماده شامل مواردی نیز که مؤدی اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالیاتی دیگری درشهرستان مربوط تسلیم نماید خواهد بود.

  تبصره ۱ -هر گاه آخرین روز مهلت یا موعد مقرر برای تسلیم اظهارنامه یا سایر اوراقی که مؤدی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن می باشد، مصادف با تعطیل یا تعطیلات رسمی یا عمومی گردد اولین روز بعد ازتعطیل یا تعطیلات مزبور بر حسب مورد جزء مهلت یا موعد مقرر جهت تسلیم اظهارنامه یا اوراق مذکور محسوب خواهد شد.

  تبصره ۲ – تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات مؤدیانی که در خارج از ایران اقامت دارند و همچنین مؤسسات و شرکتهایی که مرکز اصلی آنها درخارج از کشور است، چنانچه دارای نماینده در ایران باشند به عهده نماینده آنها خواهد بود.

  تبصره ۳ – صاحبان مشاغل مکلفند ظرف چهار ماه از تاریخ شروع فعالیت مراتب را کتباً به اداره امور مالیاتی محل اعلام نمایند.

  عدم انجام دادن تکلیف فوق در مهلت مقرر مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مالیات قطعی و نیز موجب محرومیت از کلیه تسهیلات و معافیت های مالیاتی تا تاریخ شناسایی توسط اداره امور مالیاتی خواهد بود. این حکم در مورد صاحبان مشاغلی که برای آن ها از طرف مراجع ذی ربط پروانه یا مجوز فعالیت صادر گردیده است، نخواهد بود.

ارسال یک پاسخ