محاسبه هزینه

سوال

هزینه اینترنت۹۰۰۰۰۰با ارزش افزوده۹درصد و۵۰۰۰۰تخفیف وپرداخت ان ب صورت نقد ثبت این سوال چگونه است؟

حل شده 0
zahrabbb 8 ماه 1 پاسخ 400 دیده شده 0

پاسخ ( ۱ )

  1. بد هزینه خدمات اینترنت                  ۹۰۰،۰۰۰

    بد سایر ح و اس در – ارزش افزوده    ۸۱،۰۰۰

    بس نقد و بانک       ۹۳۱،۰۰۰

    بس هزینه خدمات – تخفیفات     ۵۰،۰۰۰

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ