محاسبه مالیات حقوق

پرسش

نحوه ی محاسبه مالیات حقوق در سال ۹۸؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۶/۱۱ ۱۴:۲۹:۰۹ 1 پاسخ 49 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۶/۲۲ ۱۱:۴۱:۰۰

  برای سال ۹۸ نرخ مالیات بر حقوق مطابق بخشنامه سازمان امور مالیاتی به شرح ذیل می باشد .

  تا مبلغ ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات می باشد .

  مازاد ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ تا مبلغ ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۱۰ درصد مشمول مالیات می باشد .

  مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر یعنی از ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۱۵ درصد مشمول مالیات می باشد .

  مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر یعنی از ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۲۰ درصد مشمول مالیات می باشد .

  مازادد چهار برابر تا شش برابر یعنی از ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال یا نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات می باشد .

  مازاد شش برابر نیز با نرخ ۳۵ درصد مشمول مالیات می باشد .

  همانور که از متن بخشنامه مشخص است مبالغ کمتر از ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و نیازی به محاسبه نمی باشد .

  مبالغ در پله اول

  برای مبالغی که بیش از ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال کم کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم .

  مالیات = ۱۰% * (۲۷.۵۰۰.۰۰۰ – مبلغ حقوق و مزایا )

  به طور مثال برای حقوق ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

  ۲۵۰.۰۰۰ = ۱۰%*(۳۰.۰۰۰.۰۰۰-۲۷.۵۰۰.۰۰۰)

  مبالغ در پله دوم

  برای محاسبه مالیات مبالغ بیش از ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال تا ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال نیاز است که از روش پلکانی استفاده نماییم .

  برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب نموده و سپس ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال را منهای ۲۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

  مالیات = ۱۰% * (۲۷.۵۰۰.۰۰۰ – ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ) + ۱۵%( ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ – حقوق و مزایا)

  به طور مثال اگر ملغ حقوق ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

  ۴.۳۱۲.۵۰۰=%۱۰*(۲۷.۵۰۰.۰۰۰- ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ )+ ۱۵%*(۶۸.۷۵۰.۰۰۰ -۷۰.۰۰۰.۰۰۰)

  مبالغ در پله سوم

  برای مبالغی که مابین ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال تا ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشند بدین شکل عمل می نماییم .

  مالیات = ۱۰% * (۲۷.۵۰۰.۰۰۰ – ۶۸.۷۵۰.۰۰۰) + ۱۵%(۶۸.۷۵۰.۰۰۰- ۹۶.۲۵۰.۰۰۰)+۲۰%*(۹۶.۲۵۰.۰۰۰-حقوق)

  مبالغ در پله چهارم

  مبالغی که مابین ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال تا ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال باشند در این پایه قرار گرفته و مالیات این مبلغ نیز با روش پلکانی محاسبه می شود .

  برای محاسبه مالیات مبلغ حقوق تا ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ ۲۵ درصد ۱۳۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال تا ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال را با نرخ ۲۰ درصد ، ۹۶.۲۵۰.۰۰۰ ریال تا ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ ریال را با نرخ ۱۵ درصد و ۶۸.۷۵۰.۰۰۰ تا ۲۷.۷۵۰.۰۰۰ رایل را با نرخ ۱۰ درصد محاسبه و همه مبالغ را جمع می نماییم .

  مبالغ در پله پنجم

  حقوق های که بیش از ۱۹۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال باشد در این پله قرار گرفته و می بایست مبلغ مالیات برای پله های پنج گانه با نرخ هایی ۱۰ تا ۳۵ درصد محاسبه شود .

  از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات جدول ذیل تقدیم حضورتان می گردد .

ارسال یک پاسخ