محاسبه سنوات حقوق

پرسش

برای محاسبه سنوات خدمتی برای ماه ۳۱روزه، حقوق پایه دریافتی÷۳۶۵×روزهای کارکرد(۳۱)، در اینجا حقوق پایه دریافتی برای ماه ۳۰ روزه هست یا ماه ۳۱ روزه؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
زهرا 52 سال 1399/5/7 0:00:00 1 پاسخ 353 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. در محاسبه سنوات خدمتی حقوق پایه ثابت یک ماه ۳۰ روزه در نظر گرفته می شود،روزهای کارکرد هر ماه در حاصل ضرب فرمول وارد می شود.

ارسال یک پاسخ