پاسخ ( ۱ )

  1. حقوق پایه روزانه ضرب در روزهاى ماه ٣١،٢٩،٣٠

    درمورد مزایا ثابت ماهانه که ثابت هستند مثل اولاد مسکن و …

    مزایاى روزانه مثل سنوات روزانه و… هم ضرب در روزهاى ماه ٣١،٢٩،٣٠

ارسال یک پاسخ