مبنای تعهدی و نیمه تعهدی در ثبت حسابداری

پرسش

دلیل استفاده از مبنای تعهدی و نیمه تعهدی در ثبت حسابداری چیست ؟

در حال پیشرفت 0
مدیر ارشد تالار 5 سال ۱۳۹۸/۵/۲۸ ۱۲:۳۴:۱۶ 2 پاسخ 2167 بازدیدها مدال برنز 1

پاسخ ها ( ۲ )

  0
  ۱۳۹۸/۵/۳۰ ۰:۰۶:۳۷

  در مبنای تعهدی کامل ابتدا کل تعهدات ایجاد شده به طور کامل شناسایی میشود، سپس میزان تعهدات ایفا شده یا خارج شده شناسایی و ثبت میشود و خالص تعهدات به صورت ریز شده به دست می آید.
  استفاده از مبنای تعهدی کامل، توان مالی و توان پرداخت تعهدات شرکت رو به طور شفاف به استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکت ارائه می دهد.

 1. سلام

  استفاده به دلیل مزایای قابل توجه

  مزایای مبنای تعهدی

  • دستیابی سریع به اطلاعات جامع، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

  • امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـراسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

  • مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آنها .

  • دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه‌های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

  • امکان ایجاد ارتباط بین هزینه‌ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

  • امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره، با مقایسه درآمدها و هزینه‌های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

  • امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه‌های دوره .

  • دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه‌ریزی و اعمال کنترل‌های مدیریتی .

  • امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

  • امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

  • امکان سنجش مسئولیت‌پذیری مسئولین و مدیران سازمان‌ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

  • اطلاع از میزان و ارزش موجودی‌ها و دارایی‌های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی‌های جنسی و دارایــی‌های ثابـت از قبـیـل امـوال، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

  • امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی‌هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان، براساس مبانی مربوطه .

  • امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت‌هـای سـازمان از نظر منابع، دارایی‌ها و خدمات ارائه شده .

  • اطلاعات و گزارش‌های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می‌دهد .

  • در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت، تعیین درآمدهـا و هزینـه‌های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت‌های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان‌پذیر است .

   

  مبنای نیمه تعهدی

  مبنای نیمه تعهدی درحسابداری به روش گفته می شود که در آن، هزینه ها بر مبنای تعهدی و درآمد ها بر مبنای نقدی ، شناسایی و در دفاتر ثبت می-شوند.

  مبنای نیمه تعهدی، ترکیبی از دو مبنای تعهدی و نقدی است و به لحاظ آماری و قابلیت اجرا، مورد پذیرش تعدادی از کشورها قرار گرفته است.

  به عبارت دیگر، چون در ثبت و شناسایی هزینه ها،امکان استفاده از مبنای تعهدی وجود دارد، بنابراین هزینه ها به محض ایجاد، بدون توجه به زمان پرداخت وجه آنها، در دفاتر ثبت می شوند.

  به این ترتیب، یکی از مزایای مبنای تعهدی یعنی انعکاس و گزارش گیری واقعی هزینه های دوره مالی، در سیستم نیمه تعهدی مورد استفاده قرار می گیرد.

  سیستم های و نرم افزار حسابداری عموما بر مبنای حسابداری تعهدی تحلیل و تولید می شود تا دست کاربران را مبنی شناسائی هزینه ها و درآمد ها در هر لحظه باز گذاشته و از صرفا منوط کردن پرداخت یا دریافت وجه جهت شناسائی درآمد و هزینه ها باز می دارند

ارسال یک پاسخ