مالیات حقوق ۱۴۰۰

پرسش

با سلام ،مالیات بر درامد حقوق سال ۱۴۰۰ را با ذکر مثال توضیح دهید؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1399/12/22 0:00:00 1 پاسخ 214 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. برای سال ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر حقوق مطابق بند ۴ تبصره ۱۲ بودجه سال ۱۴۰۰ به شرح ذیل می باشد .

  جدول مالیات حقوق سالیانه 1400

  همان طور که مشاهده می شود مبالغ به صورت سالانه اعلام شده و از آنجا که محاسبه مالیات حقوق را به صورت ماهانه انجام می دهیم می بایست ارقام جدول فوق را تقسیم بر دوازده نموده تا ارقام تبدیل به ماهانه شوند .

  جدول مالیات حقوق سال 1400

  همان طور که از متن بخشنامه و جدول درآمد مشمول ماهانه مشخص است مبالغ کمتر از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معاف از مالیات بوده و برای مبالغ بالاتر به صورت پلکانی نرخ مالیات افرایش می یابد .

  برای محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰ مطابق جدول پلکانی به صورت زیر عمل می شود :

  نحوه محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

  مبالغ در پله اول جدول مالیات حقوق

  مبالغ مابین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغی که بیش از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در ماه می باشد مبلغ حقوق و مزایا را از ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کم کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم .

  مالیات = ۱۰% * (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ – مبلغ حقوق و مزایا )

  به طور مثال برای حقوق ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال مالیات بدین شکل محاسبه می گردد.

  ۱.۰۰۰.۰۰۰= ۱۰%*(۵۰.۰۰۰.۰۰۰-۴۰.۰۰۰.۰۰۰)

  مبالغ در پله دوم جدول مالیات حقوق

  مبالغ مابین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغ در پله دوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه اول را نیز محاسبه نماییم پس در نتیجه ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال را منهای ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب و در انتها جمع دو مورد را محاسبه کرده که برابر است با مالیات بر حقوق

  مالیات = ۱۰% * (۴۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۸۰.۰۰۰.۰۰۰) + ۱۵%( ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ – حقوق و مزایا)

  به طور مثال اگر ملغ حقوق ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد مبلغ مالیات بدین شکل محاسبه می گردد :

  ۵.۵۰۰.۰۰۰=%۱۰*( ۴۰.۰۰۰.۰۰۰- ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ )+ ۱۵%*(۸۰.۰۰۰.۰۰۰ – ۹۰.۰۰۰.۰۰۰)

  مبالغ در پله سوم جدول مالیات حقوق

  مبالغ مابین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغ در پله سوم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۲۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از سه طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  همانطور که توضیح داده شد برای محاسبه مالیات طبقه اول ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ را منهای ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۰ درصد ضرب می نماییم و برای محاسبه مالیات طبقه دوم ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ را منهای ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ کرده و حاصل را در ۱۵ درصد ضرب می نماییم .

  مبالغ در پله چهارم جدول مالیات حقوق

  مبالغ مابین ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغ در پله چهارم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۲۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  مبالغ در پله پنجم جدول مالیات حقوق

  مبالغ مابین ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تا ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغ در پله پنجم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۳۰ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های چهارم و سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  مبالغ در پله ششم جدول مالیات حقوق

  مبالغ بیش از ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در این طبقه قرار دارند .

  برای مبالغ در پله پنجم ابتدا مبلغ حقوق را منهای ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نموده و حاصل را در ۳۵ درصد ضرب نموده و سپس می بایست مالیات طبقه های پنجم و چهارم و سوم و دوم و اول را محاسبه نماییم جمع بدست آمده از چهار طبقه برابر است با مالیات حقوق بر مبالغ بالای ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

  جدول محاسبه مالیات حقوق سال ۱۴۰۰

  از آنجا که مبلغ کف و سقف هر پله و نرخ آن مشخص می باشد برای سرعت بخشیدن و سهولت در محاسبه مالیات و اجتناب از محاسبه مبالغ طبقه های پایین تر از جدول ذیل استفاده می نماییم .

  جدول محاسبه مالیات حقوق سال 1400

ارسال یک پاسخ