مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی

سوال

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی بیشتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

اگر مالیات قطعی در برگ تشخیص مالیاتی کمتر از ذخیره مالیات ابزاری شرکت باشد، ثبت حسابداری آن به چه صورت است؟

0
الهام 4 هفته 0 پاسخ ها 53 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ