فوت بازنشسته زن

پرسش

آیا در صورت فوت بازنشسته زن بازماندگان مستمری ایشان را می توانند دریافت نمایند؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/10 0:00:00 1 پاسخ 52 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مطابق ماده ۸۲ قانون تامین اجتماعی بازماندگان بیمه شده زن با شرایط زیر از مستمری استفاده خواهند کرد:

  ۱- شوهر مشروط بر اینکه اولا تحت تکفل زن بوده ثانیا سن او از شصت سال متجاوز باشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی از کار افتاده بوده و در هر حال مستمری از سازمان دریافت نکند .

  ۲- فرزندان در صورت حائز بودن شرایط زیر:

  الف – پدر آنها در قید حیات نبوده یا واجد شرایط مذکور در بند اول باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند .

  ب – سن آنها کمتر از هجده سال تمام باشد و یا پسران منحصرا بتحصیل اشتغال داشته باشند تا پایان تحصیل و دختران تا زمان تجرد و یا بعلت بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون پزشکی قادر بکار نباشند .

  ۳- پدر و مادر در صورتیکه اولا تحت تکفل او بوده ثانیا سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه و پنجسال تجاوز کرده باشد و یا آنکه به تشخیص کمیسیون پزشکی از کار افتاده باشند و در هر حال مستمری از سازمان دریافت ندارند .

ارسال یک پاسخ