ضرایب تشخیص درآمد

پرسش

طبق جدول ضرایب تشخیص درآمد سال ۹۶ درج در بخش ۱۱ در صفحه ۳۳ بند ۳ درآمد حاصل از واردات کریستال و بلور ۲۰% ناخالص فروش می باشد و طبق قانون مالیات مشمول ۲۵% مالیات درآمدمیشود در نهایت ، مبلغ مالیات پرداختی چگونه محاسبه میشود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۰۱:۱۲ 1 پاسخ 86 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۶ ۱۰:۳۳:۳۴

  مطابق ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم معادل ۲۵ درصد سود اشخاص حقوق مشمول مالیات می باشد .

  ضریبی که در جدول ضرایب تشخیص درآمد درج شده بر روی درآمد مشمول مالیات اعمال می شود تا سود محاسبه شود و سپس سود بدست آمده با نرخ ۲۵ درصد مشمول مالیات می شود .

  در حالتی که ممیز برای تشخیص مالیات از ضریب استفاده می کند ، هزینه های مودی را در نظر گرفته و بصورت علل راس سود و مالیات را با استفاده از ضرایب محاسبه می کند .

  به طور مثال درآمد مشمول مالیات شرکتی که به خرید و فروش بلور اشتفال دارد معادل ۱۰۰ میلیون ریال باشد و اگر مقرر گردد مالیات از طریق ضریب و به طور علل راس برآرود گردد بدین صورت عمل می شود که :

  در ابتدا درآمد مشمول ضرب در نرخ ۲۰ درصد می شود تا سود شرکت مشخص گردد که معادل ۲۰ میلیون می شود و در انتها ضرب در ۲۵ درصد می شود تا مبلغ مالیات بدست آید .

  ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۱۰۵- جمع درآمد شرکت ها و درآمد ناشی از فعالیت های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیرمعاف و کسـر معافیـت هـای مقـرر بـه استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای میباشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (۲۵%) خواهندبود.۱

ارسال یک پاسخ