سنوات

پرسش

باسلام شرکتی تا آبانماه سنوات رو به کارکنان پرداخت نکرده و از اذرماه بعنوان یکی ازمزایا تو لیست حقوق اورده
سوال اینجاست اون۸ماه رومیشه جزءحقوق بهمن ماه اوردومالیاتش روحساب کرد یا باید جداگانه۱۰%مالیاتوازش کم کردومابقی روپرداخت کرد؟

0
ناشناس 3 هفته 0 پاسخ ها 31 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ