حق بیمه پیمانکاران

پرسش

آیا پیمانکاران تک نفره مشمول کسرحق بیمه می شوند؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 4 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. قراردادهای پیمان تک نفره نیز مشمول کسر حق بیمه شده و از نظر قوانین بیمه تفاوتی با سایر پیمان ها ندارد .

  قراردادهای پیملنکاری از نظر حق بیمه به دو دسته عمرانی و غیر عمرانی طبقه بندی می شوند :

  قراردادهای عمرانی :

  طبق مصوبات ۱۲۹ و ۱۴۳ شورایعالی تامین اجتماعی ( پیوست شماره یک ) قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی تلقی میگردند که دو شرط زیر تواما دارا باشند :

  ۱-قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری ) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور ( قراردادهای مشاوره ای ) منعقد شده باشد .

  ۲-تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی ، منطقه ای ، استانی ) تامین شده باشد .

  حق بیمه این قرارداد ها به شرح ذیل می باشد :

  ۱-حق بیمه قراردادهای مشاوره ای مقطوعاً ۱۴ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۱٫۶ درصد بعنوان حق بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۱۵٫۶ درصد ناخالص کارکرد می باشد ( سهم پیمانکار ۳٫۶ درصد و سهم کارفرما ۱۲ درصد )

  ۲- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری ( اجرایی ) مقطوعاً ۶ درصد ناخالص کارکرد بعلاوه ۶ دهم درصد بعنوان بیمه بیکاری جمعاً به میزان ۶٫۶ درصد ناخالص کارکرد میباشد (۱٫۶ درصد سهام پیمانکار و ۵ درصد سهم کارفرما )

  قراردادهای غیر عمرانی :

  کلیه قراردادهای فاقد شرایط اشاره شده در بخش طرحهای عمرانی ، قراردادهای غیر عمرانی تلقی شده و حق بیمه این قبیل قراردادها برابر مقررات و مصوبات شورایعالی تامین اجتماعی بشرح آتی محاسبه و وصول میگردد .

  ۱- حق بیمه قراردادهائیکه در اجرای آنها تهیه مصالح مصرفی کلا بعهده و هزینه پیمانکار میباشد و با موضوع قرارداد ارائه خدمات بوده و نوع کار ایجاب نماید که کلا بصورت مکانیکی انجام گردید بمیزان هفت درصد ناخالص کل کارکرد میباشد ( موضوع ماده دوم مصوبه مورخ ۱۳۷۰/۰۱/۲۴)

  ۷% × کل ناخالص کارکرد=حق بیمه

  ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

  ۲- حق بیمه کلیه قراردادهای دستمزدی و خدماتی غیر مکانیکی بمیزان پانزده درصد ناخالص کل کارکرد میباشد .

  ۱۵% × کل ناخالص کارکرد = حق بیمه

  ۱/۹×اصل حق بیمه=بیمه بیکاری

ارسال یک پاسخ