پاسخ ( ۱ )

  1. حداقل دستمزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال

    حداقل دستمزد ماهانه (۳۰روز) ۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال

    حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

    حق خوار و بار ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

    پایه سنوات ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

ارسال یک پاسخ