پاسخ ( ۱ )

  0

  حداقل دستمزد روزانه ۶۱۱۸۰۹ ریال

  حداقل دستمزد ماهانه (۳۰روز) ۱۸۳۵۴۲۷۰ ریال

  حق مسکن ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

  حق خوار و بار ۴۰۰۰۰۰۰ ریال

  پایه سنوات ۱۷۵۰۰۰۰ ریال

ارسال یک پاسخ