حسابداری

پرسش

من حسابداریک مدرسه غیرانتفاعی هستم وتمام دریافتی این مدارس فقط دریافت شهریه است.سوال من این است آیا میتوانم چند روز دریافت شهریه را جمعادر یک سند بزنم واگر میشود بایدچه تاریخی رابزنم.مثلاروز اول مهر ۵ میلیون وروز دوم ۷ میلیون وروز سوم ۱۰ میلیون دریافت شهریه داشتیم آیامیشود همه راجمعا دزیک سند زدوبه چه تاریخی؟

 

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 0 پاسخ 82 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ