جریمه اظهار نامه عملکرد

پرسش

جریمه های مرتبط با اظهار نامه عملکرد چیست

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 2 ماه ۱۴۰۰/۶/۹ ۱۳:۳۸:۲۸ 1 پاسخ 21 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. در خصوص اظهارنامه مالیات بر عملکرد در صورتی که مودی مالیاتی در موعد مقرر اظهارنامه خود را به سازمان امور مالیاتی تسلیم ننماید جریمه ایی معادل ۳۰ درصد و درصورتی که دفاتر خود را ارائه ندهد جریمه ایی معادل ۲۰ درصد تعلق خواهد گرفت .

  لازم به ذکر است که این جرایم از مالیات قطعی شده محاسبه می گردد.

  برای اشخاص حقیقی موعد تسلیم اظهارنامه تا پایان خرداد سال بعد و برای اشخاص حقوقی تا ۴ ماه بعد از پایان سال مالی می باشد.

  مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ قانون مالیات های مستقیم در این خصوص به شرح ذیل می باشد:

  ماده ۱۹۲ – در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سیدرصد(۳۰%) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده درصد(۱۰%) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان میباشد. حکم این ماده درمورد درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه های تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی نیز جاری است.

  تبصره – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تکالیف و وظایف مؤدیان مالیاتی درمورد نحوه تنظیم و مواعد زمانی تسلیم اظهارنامه مالیاتی را از طریق رسانه ملی، روزنامه های کثیرالانتشار و سایر وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

  ماده ۱۹۳ – نسبت به مؤدیانی که به موجب این قانون و مقررات مربوط به آن مکلف بـه نگهـداری دفـاتر قـانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معـادل بیسـت درصـد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

ارسال یک پاسخ