جرایم عدم ارسال معاملات فصلی

پرسش

در صورت عدم ارسال آمار معاملات فصلی در موعد مقرر چه جرایمی متوجه شرکت می‌شود؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۱۵:۱۶ 1 پاسخ 116 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۱۹:۱۰

  در صورت عدم به موقع گزارشات خرید و فروش فصلی جریمه ای معادل ۱% مبلغ معـاملاتی کـه فهرسـت آنهـاارائه نشده خواهد بود .

  مطابق دستور العمل بکارگیری شماره اقتصادی مودیان مالیاتی جرایم و تخلفات گزارشات خرید و فروش فصلی به شرح ذیل می باشد :

  • عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسـب مـورد یـااستفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله ای کـه بـدون رعایـت ضوابط این دستور العمل انجام شده است.
  • عدم ارائه فهرست معاملات، مشمول جریمه ای معادل ۱% مبلغ معـاملاتی کـه فهرسـت آنهـاارائه نشده خواهد بود.
  • استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیـات بـر درآمـد و همچنـین جـرائم موضوع این ماده با اشخاصی کـه شـماره اقتصـادی آنـان مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
  •  در مواردی که خریدار از ارائـه شـماره اقتصـادی خـودداری و فروشـنده نسـبت بـه اجـرای تکلیف موضوع بند (۲-۲) این دسـتور العمـل اقـدام نمایـد خریـدار بـا توجـه بـه مسـئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله خواهد بود.
  • عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صـاحبان مشـاغل موضـوع بندهای الف و ب ماده ۹۵ قانون مالیتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمـه ای معـادل ۱۰% مبلـغ صورتحسـابهایارائه نشده خواهد بود.
  • هرگونه جعل، تقلب، معـاملات غیـر واقعـی، سـوء اسـتفاده و تبـانی اشـخاص موضـوع ایـن دستور العمل در ارتباط با صـدور صورتحسـاب و شـماره اقتصـادی خـلاف مقـررات بـوده وضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبـارزه بـا پولشـویی ، قـانون ارتقـاء سـلامت نظـاماداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقـدام خواهـدگردید.

ارسال یک پاسخ