ثبت حسابداری سند افتتاحیه فروشگاه تازه تاسیس

پرسش

سلام در یک فروشگاه ، جهت افتتاح حساب در سیستم ، به جای سرمایه نقدی ، کالا موجود می باشد و به عبارتی با بدهی (چک های پرداختنی ) و کالا مشغول به کار شده ، این کالا ها در سیستم به عنوان موجودی کالا در سیستم انبار ثبت شده است ، سوال من اینجاست ثبت سند سرمایه اولیه به چه صورت می باشد ؟

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۴/۲۱ ۱۷:۴۱:۲۰ 1 پاسخ 222 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۴/۲۲ ۱۱:۰۳:۲۷

  برای ثبت سند افتتاحیه فروشگاه مد نظر ۴ حالت را به شرح ذیل برسی می نماییم :

  مبلغ کالا و چک های پرداختی برابر باشد
  مبلغ کالا از چک های پرداختی بیشتر باشد
  مبلغ کالا از چک های پرداختی کمتر باشد
  علاوه بر کالا و بدهی اثاثیه و موارد دیگر نیز در فروشگاه موجود باشد
  مبلغ کالا و چک های پرداختی برابر باشد
  در این حالت برای ثبت سند افتتاحیه به شکل ذیل عمل می نماییم :

  موجودی کالا بدهکار

  اسناد پرداختنی بستانکار

  مبلغ کالا از چک های پرداختی بیشتر باشد
  در این حالت برای ثبت سند افتتاحیه ما به التفاوت مبلغ موجودی کالا و اسناد را به عنوان آورده شرکا و یا سرمایه ثبت می نمایییم :

  موجودی کالا بدهکار

  اسناد پرداختنی بستانکار

  سرمایه بستانکار

  مبلغ کالا از چک های پرداختی کمتر باشد
  در این حالت برای ثبت سند افتتاحیه ما به التفاوت مبلغ موجودی کالا و اسناد را می بایست در حساب جاری شرکا ثبت می نمایییم :

  موجودی کالا بدهکار

  جاری شرکا بدهکار

  اسناد پرداختنی بستانکار

  علاوه بر کالا و بدهی اثاثیه و موارد دیگر نیز در فروشگاه موجود باشد
  اگر علاوه بر موجودی کالا فروشگاه دارای اثاثیه و تجهیزات و موارد دیگر باشد می بایست آن را در حساب دارایی های ثابت ثبت و ما به التفاوت را در حساب شرکا و یا سرمایه ثبت نماییم .

  موجودی کالا بدهکار

  اثاثیه و منصوبات بدهکار

  اسناد پرداختنی بستانکار

  سرمایه بستانکار

ارسال یک پاسخ