تنخواه و تنخواه گردان

پرسش

تشریح کامل دستور العمل تنخواه و امور مرتبط با تنخواه گردان

در حال پیشرفت 0
دبیر فنی تالار 2 سال ۱۴۰۱/۹/۲ ۹:۱۳:۰۲ 1 پاسخ 23 بازدیدها مدال یاغوت 0

پاسخ ( ۱ )

 1. تنخواه گردان (petty cash) عبارتست از مبلغی که در اختیار شخص قرار داده می شود تا پرداختهای جزئی و فوری را به منظور تهیه و تدارک اقلام مورد نیاز یا خدمات مورد نیاز شرکت انجام شود و از نظر استاندارد حسابداری در رده وجوه نقد طبقه بندی میشود.

  مبلغ تنخواه متناسب با نیاز شرکت و تصمیم مدیران تعیین میگردد.

  تنخواه دار شخصی است که مبلغ تنخواه در اختیارش قرار میگیرد.

  تنخواه دار پس از خرید یا پرداخت از محل تنخواه بایستی لیستی از تمام پرداختها خود را تهیه و فاکتورها و رسید های مربوط را پیوست نماید و تحویل امور مالی بدهد .

  امور مالی پس از بررسی لیست تنخواه و اسناد پیوست پس از تایید مقام مجاز نسبت به ثبت اقلام تنخواه اقدام میکند و در صورت نیاز مبلغ تنخواه مجددا شارژ میگردد.

  ثبت ایجاد تنخواه

  حساب تنخواه گردان *******

  حساب بانک / صندوق **************

   

  ثبت مربوط به لیست پرداختهای تنخواه

  حساب هزینه یا حسابهای مرتبط ********

  حساب تنخواه گردان ***************

  هر شرکت میتواند متناسب به نیازها و الزامات قانونی مخصوصا قانون مالیات مستقیم دستور العمل تنخواه خود را تدوین نماید.

  منبع: سایت نرم افزار حسابداری طلوع پدیده

   

ارسال یک پاسخ