اندوخته قانونی

پرسش

محاسبه اندوخته قانونی بعد از کسر ذخیره مالیات میباشد یا قبل از کسر مالیات و ثبت سند آن با سود و زیان انباشته است؟
طبق استاندار حسابداری چگونه است؟

Rate this question
0
ناشناس 52 سال 1400/6/8 0:00:00 0 پاسخ 18 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ