پرسش
چه فرقي بين سپرده حسن انجام كاري كه از مبلغ صورت وضعيت کارفرما كم مي كند و ضمانتنامه اي كه از بانك براي ارائه به كارفرما مي گيريم وجود دارد؟
در حال پیشرفت 0
ناشناس 4 ماه 1 پاسخ 14 بازدیدها