سوال
مهم ترین وظایف مدیر ارشد مالی Chief Financial Officer چیست؟ میزان اعتبار و اهمیت تحلیل های یک مدیر ارشد CFO مالی؟  
در حال بررسی 0
4 هفته 1 پاسخ 55 دیده شده

Sorry it private question .

Sorry it private question .