چک های معوق

پرسش

منظور از چک های معوق در تهیه صورت مغایرت بانکی چیست ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/8/18 0:00:00 1 پاسخ 5 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  1. چکهای معوق، چکهای صادره شرکت ها یا اشخاصی می باشد که برای وصول به بانک ارائه نشده باشند. در چنین حالتی شرکت یا شخص چکی را صادر کرده است و به کسی تحویل داده و لیکن دارنده چک به بانک برای وصول وجه مراجعه نکرده است .

    در این حالت حسابدار شرکت صادر کننده چک مبلغ چک را در دفاتر خود عمل نموده و از بانک کسر نموده است ولی از آنجا که این چک به بانک ارائه نشده از حساب بانک کسر نشده و باعث ایجاد مغایرت بین مانده دفاتر شرکت و حساب بانک می شود .

    برای رفع مغایرت مبلغ چک های معوق را از مانده حساب بانک کسر می نمایند تا مانده دفاتر شرکت و حساب بانک برابر شود

ارسال یک پاسخ