نحوه صدور سند حسابداری صورت وضعیت پیمانکاری

پرسش

با سلام ممنون میشم اگه جواب سوال پایین رو بفرمایید

چنانچه شرکت پیمانکاری آلفا مبلغ کل پیمان شماره ۱۰۰را طی سه صورت وضعیت برای کارفرما ارسال کرده باشد. صورت وضعیت اول به مبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ وصورت وضعیت دوم به مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ و وضعیت سوم به مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ریال باشد:کارفرما پس از تاییید واعمل کسورات قانونی ان را پرداخت مینماید لازم به توضیح است که قسط مبلغ پیش دریافت پیمانکار۵۰۰۰۰۰ریال میباشد

مطلوبست :انحام محاسبات ونحوه ثبت مربوط به صورت وضعیت دوم در دفاتر پیمانکار وکارفرما

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 82 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. در خصوص صورت وضعیت ارسالی توسط پیمانکار کسوراتی بابت حسن انجام کار ، بیمه ، مالیات و پیش پرداخت می بایست محاسبه شود .

  از هر صورت وضعیت ارسالی پیمانکار ده درصد بابت حسن انجام کار کسر می گردد .

  کسر بابت بیمه بستگی به نوع قرارداد ( عمرانی و یا غیر عمرانی بودن آن ویا مکانیکی بودن و ….) دارد که در مورد مثال شما پنج درصد در نظر می گیریم .

  در حال حاضر مطابق قوانین مالیاتی بابت علی الحساب مالیات از صورت وضعیت در

  صدی کسر نمی گردد که نرخ آن در گذشته پنج درصد و سپس سه درصد بوده است .

  نحوه کسر اقساط پیش پرداخت بسته به قرارداد و توافقات انجام شده دارد که در مورد مثال شما آن را ده درصد مبلغ پیش پرداخت فرض می نماییم .

  سپرده حسن انجام کار ده درصد : ۲.۰۰۰.۰۰۰

  سپرده بیمه پنج درصد : ۱.۰۰۰.۰۰۰

  پیش پرداخت مالیات : ۰

  قسط پیش دریافت ده درصد : ۵۰.۰۰۰

  ثبت حسابداری صورت وضعیت دوم در دفاتر پیمانکار
  بدهکاران تجاری – کارفرما ۱۶.۹۵۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده حسن انجام کار ۲.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده بیمه ۱.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  پیش دریافت درآمد ۵۰.۰۰۰ بدهکار

  درآمد پیمان ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  ثبت فوق بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده صورت پذیرفت در صورتی که ارزش افزوده را نیز در محاسبات مدنظر داشته باشیم ثبت صورت وضعیت دوم به شرح ذیل می گردد :

  بدهکاران تجاری – کارفرما ۱۸.۷۵۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده حسن انجام کار ۲.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده بیمه ۱.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  پیش دریافت درآمد ۵۰.۰۰۰ بدهکار

  درآمد پیمان ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  مالیات ارزش افزوده ۱.۲۰۰.۰۰۰ بستانکار

  عوارض ارزش افزوده ۶۰۰.۰۰۰ بستانکار

  ثبت حسابداری صورت وضعیت دوم در دفاتر کارفرما
  کار در جریان تکمیل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده حسن انجام کار ۲.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  سپرده بیمه ۱.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  پیش پرداخت ۵۰.۰۰۰ بستانکار

  بستانکاران تجاری – پیمانکار ۱۶.۹۵۰.۰۰۰ بستانکار

  ثبت فوق بدون در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده صورت پذیرفت در صورتی که ارزش افزوده را نیز در محاسبات مدنظر داشته باشیم ثبت صورت وضعیت دوم به شرح ذیل می گردد :

  کار در جریان تکمیل ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ بدهکار

  مالیات ارزش افزوده ۱.۲۰۰.۰۰۰ بدهکار

  عوارض ارزش افزوده ۶۰۰.۰۰۰ بدهکار

  سپرده حسن انجام کار ۲.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  سپرده بیمه ۱.۰۰۰.۰۰۰ بستانکار

  پیش پرداخت ۵۰.۰۰۰ بستانکار

  بستانکاران تجاری – پیمانکار ۱۸.۷۵۰.۰۰۰ بستانکار

ارسال یک پاسخ