مزایای مشاغل سخت و زیان آور

پرسش

در مشاغلی که دارای سختی کار هستند علاوه بر مزایای بازنشستگی مزایای دیگری هم شامل می شود؟

۵/۵ - (۲ امتیاز)
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/17 0:00:00 1 پاسخ 100 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .

  در  کارهای سخت و زیان آور ساعت کاری مجاز در طی یک هفته ۳۶ ساعت پیش بینی شده و برای افرادی که به کار سخت اشتغال دارند ارجاع اضافه کار ممنوع بوده و همچنین مرخصی استحقاقی سالانه ایشان معادل ۵ هفته می باشد .

  درقانون کار مزایای بعنوان سختی کار وجود ندارد و در صورتی که طرح طبقه بندی مشاغل در آن شرکت اجرا شده باشد پرداخت فوق العاده سختی کار قابل اعمال می باشد .

  مواد قانونی مرتبط به کارهای سخت و زیان آور در قانون کار به شرح ذیل می باشد :

  ماده ۵۲- در کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی ، ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید .

  ماده ۶۱- ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و زیان آور انجام می دهند ، ممنوع است .

  ماده ۶۵- مرخصی سالیانه کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۵ هفته می باشد . استفاده از این مرخصی ، حتی الامکان در دو نوبت در پایان هر شش ماه کار صورت می گیرد .

  همچنین در خصوص بازنشستگی در این مشاغل نیز مطابق با بخش اول بند (ب) تبصره ۲ قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور، داشتن حداقل بیست سال متوالی و یا بیست و پنج سال متناوب اشتغال در کارهای سخت و زیان آور که در هر مورد حق بیمه مدت مزبور را نیز به صندوق تامین اجتماعی پرداخت کرده باشند بدون شرط سنی می توان درخواست بازنشستگی نمود .

ارسال یک پاسخ