فرق اندوخته قانونی با اندوخته اختیاری

پرسش

فرق اندوخته قانونی با اندوخته اختیاری چیست؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/5/25 0:00:00 2 پاسخ 26 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۲ )

 1. اندوخته بخشی از سود و یا عبارت دیگر سود تقسیم نشده بین سهامداران می باشد .

  شرکت های سهامی بنا به دلایلی بخشی از سود کسب شده را بین سهامداران خود تقسیم نمی کنند که این امر به دلایل قانونی و یا تمایل شرکت جهت حفظ نقدینگی و عدم خروج منابع از شرکت می باشد .

  در خصوص دلایل قانونی عدم تخصیص سود به موجب ماده ۱۴۰ قانون تجارت بوده که آن را اندوخته قانونی گویند .

  شرکت های سهامی مطابق ماده ۱۴۰ قانون تجارت موظف می باشند که سالانه ۵ درصد از سود خود را تا رسیدن به سقف ده درصد سرمایه شرکت به عنوان اندوخته منظور نمایند .

  در خصوص میزان سود تقسیم شده بین سهامداران مجمع عمومی سهامداران تصمیم گیری می نماید .

  ایشان پس از تصویب صورت های مالی مشخص می نمایند چه میزان از سود کسب شده بین سهامداران توزیع و چه میزان به عنوان اندوخته لحاظ شود .

  میزان سود تقسیم نشده که توسط مجمع سهامداران مشخص می شود اندوخته اختیاری می باشد .

  • اندوخته قسمتی از سود و یا سود تقسیم نشده بین سهامداران می باشد. در شرکت های سهامی بر اساس دلایلی، قسمتی از سود به دست آمده را بین سهامداران تقسیم نمی کنند و به دلیل قانونی و یا تمایل شرکت، به جهت حفظ نقدینگی و خارج نشدن منابع از شرکت می باشد.

ارسال یک پاسخ