شباهت بین تئوری حسابداری و معیار ابطال پذیری پیشرفته الگوی علم کوهن

پرسش

آیا بین تئوری حسابداری با معیار ابطال پذیری پیشرفته الگوی علم کوهن و برنامه های تحقیقاتی لاکاتوش شباهت های وجود دارد تشریح نماید

در حال پیشرفت 0
ناشناس 3 سال ۱۴۰۰/۵/۱۶ ۲۰:۳۲:۵۰ 1 پاسخ 48 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۱۷ ۱۶:۱۶:۲۳

  تئوری حسابداری
  تئوری حسابداری مجموعه ای از مفروضات مبنا , تعاریف , اصول و مفاهیم و نحوه ا ستنتاج انهاست که زیر بنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط و همچنین مشاهده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل میدهد

  از دیدگاه عملی می توان اظهار داشت که تدوری حسابداری به بهبود حسابداری و مطلوبیت ارائه صورتهای مالی کمک می کند

  فراهم کردن مجموعه ای از اصول و روابطی است که عملیات مشاهده شده حسابداری را بیان و عملیات مشاهده نشده را پیش بینی کند به بیان دیگر تئوری حسابداری باید بتواند دلایل انتخاب مبانی و روشهای مختلف حسابداری را توسط واحدهای انتفاعی بیان و ویژگیهای واحدهایی را که از میان روشهای پدیرفته شده حسابداری روش خاصی را انتخاب می کنند پیش بینی نماید. ضمنا تئوری حسابداری باید از طریق تحقیقات حسابداری ازمون و تایید گردد.

  معیار ابطال پذیری پیشرفته الگوی علم کوهن
  کوهن پیشرفت علم را بدون استفاده از مفهوم صدق یا تقرب به صدق تبیین میکند. او با این تلقی رایج موافق نیست که انباشت نظریه های تأیید شده عامل پیشرفت علم است.

  انقلاب علمی در نظام فکری او گسستی است که باعث پیدایش پارادایمی قیاس ناپذیر است.

  کوهن همچنین با تمسک به فرضیه تطور هیچ گونه غایتی را برای تاریخ علم در نظر نمیگیرد و پیچیدگی شاخه های تخصصی علوم را ناشی ازتحوالت بی هدف میداند.

  بنابراین پیشرفت به معنای انباشت صدق یا تقرب به صدق مطرح نیست.

  پیشرفت صرفاً به این معناست که یک پارادایم امکان پژوهش در مسائل تخصصی و جزئی را فراهم میکند و در حل مسائل درونی خود رو به پیشرفت است.

  برنامه پژوهشی لاکاتوش
  لاکاتوش به برنامه پژوهشی معتقد بود و بر خلاف نظریه کارل پوپر گزاره های علمی، انتزاعی و خارج از زمان و مکان نیستند بلکه هر کدام از آنها در درون یک برنامه پژوهشی قرار دارند.

  در واقع لاکاتوش با مطرح کردن متدولوژی برنامه‌های تحقیق علمی ادعا می‌کند که واحد دستاورد علمی عبارت از یک فرضیه جدا و یگانه نیست، بلکه در واقع یک برنامه تحقیق است که این واحد را تشکیل می‌دهد، علم عبارت از آزمایش و خطای ساده و یک سری حدس‌ها و ابطالها نیست به عقیده وی تئوری جاذبه نیوتون، تئوری نسبیت اینشتاین، مکانیک کوانتومی، مارکسیسم و فرویدیسم، همگی برنامه‌های تحقیق هستند.

  لاکاتوش به رفو کردن فرضیاتی معتقد بود که برنامه های تحقیق علمی دربرداشتند .

  وی از این فرضیات بعنوان کمربند محافظ در برابر مفروضات بنیادین نام می برد .

ارسال یک پاسخ