پاسخ ها ( ۳ )

 1. مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
  ۱-نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .
  ۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .
  ۳-نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .
  ۴-نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور

 2. معنای لغوی ذیحساب:

  محاسب – حساب دار – صاحب حساب  – نماینده وزارت دارایی در یک مؤسسه دولتی

  و تشریح اینکه ذیحساب چه کسی است و چه وظایفی دارد:

  ذی‌حساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین کارمندان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.ذیحساب ویا دارنده حساب ومدیرمالی دستگاههای اجرایی دولتی که فقط در قانون محاسبات عمومی کشور بیش از ۳۰بار ازآن نام برده شده است.بدیهی است یکی از موارد و نقاط آسیب پذیر که در آن بیم بروز مفاسد مالی میرود، فعالیتها و طرحهای عمرانی دستگاهها بوده که بعضاً در جریان اجراء آنها مشکلات و نواقصی به چشم میخورد و بعضاً در جریان اجراء آنها حیف و میلهایی صورت میپذیرد که در صورت انجام نقش قانونی و وظایف محوله توسط سازمان مورد اشاره، اینگونه مفاسد کمتر به منصه بروز و ظهور میرسد.ذیحساب طبق آیین نامه های اجرایی و دربسیاری از کمیسیونها ی نظارتی عضو ودارای حق رای می باشد. ملاحظه می شود نقش اولین حلقه نظارت ( ذیحساب ) از اهمیت بسیاری بر خوردار است چنین بنظر می رسد که هر فعالیت اقتصادی منتج به دریافت وپرداخت حضور نماینده خزانه الزامی است .در زمان جابجایی روسای دستگاه های اجرایی تنها تشریفات اداری صدور حکم عزل ونصب مقام مسئول است لیکن این موضوع در تغییر ذیحسابان دارای مقررات وآئین نامه های می باشد که در ماده ۹۷ قانون محاسبات آنرا مشخص نموده است . موارد فوق بخشی از دایره مسئولیت ذیحسابان است ودر مقابل حدود اختیارات ایشان بسیار محدود وشاید بتوان چنین بیان نمود که قوه مجریه در دستگاههای اجرایی دارای دو نماینده پاسخگو می باشد یک رئیس دستگاه که مجری سیاستهای دولت است و دیگری ذیحساب (مدیر مالی ) که مدد کار وی است . شرح وظایف بر اساس ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی ۱-نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها . ۲-نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی . ۳-نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه‌ها و سپرده‌ها و اوراق بهادار . ۴-نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور .

  در سایر مقررات

  ۱.نظارت بر امورمالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط وصحت وسلامت آنها. ۲.نظارت بر حفظ اسناد مالی ۳.نگهداری و تحویل وتحول وجوه ونقدینه‌ها وسپرده‌ها و اوراق بهادار ۴.نگهداری حساب اموال دولتی ونظارت بر اموال مذکور ۵.اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در حوزه مسئولیت ۶.درخواست تنخواه گردان حسابداری از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان به منظور ایجاد تسهیلات در پرداخت بعضی از هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سنوات قبل (آیین نامه اجرایی ماده۵۴ ) ۷.واگذاری تنخواه گردان پرداخت از محل تنخواه گردان حسابداری با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی حوزه مأموریت یا مقام مجاز از طرف آنها و مأمورینی که به موجب قانون مربوط مجاز به تنخواه گردان هستند برای انجام برخی از هزینه‌ها و مراقبت در واریز به موقع آنها (مواد۲۷ و۵۴ ) ۸.تأمین اعتبار کلیه دستور خرجهای صادره توسط مقامات مجاز پس از تطبیق مواد هزینه با قوانین ومقررات مربوطه (مواد۱۸ و۵۰ و۵۲ و ۵۳ ) ۹.در خواست وجه از خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد برای انجام هزینه‌ها (ماده۲۲) ۱۰.پرداخت هزینه‌ها در حدود اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته پس از طی مراحل تشخیص؛ تأمین اعتبار؛ تسجیل؛ حواله با اعمال نظارت مالی ( مواد۱۸ و۲۳ و۵۲ و ۵۳ و ۵۴ ) ۱۱.پرداخت علی‌الحساب و پیش پرداخت پس از تطبیق و مقررات بر اساس دستور العملهای مربوط و مراقبت در واریز به موقع آنها ( مواد ۲۸ و ۲۹ و ۵۳ و ۵۹ و ۶۰ و ۶۱ ) ۱۲.تأمین اعتبار و پرداخت وجوه لازم برای گشایش اعتبار اسنادی مربوط به خدمات و کالاهای وارداتی و پیگیری و نظارت در واریز اسناد هزینه آنها با رعایت مقررات مربوط (ماده ۶۲ ) ۱۳.مراقبت در حقوق بازنشستگان و موظفین. ۱۴.مراقبت بر انجام شدن پرداختها از طریق حسابهای بانکی مجاز و یا طریق دیگری که موجب قوانین و مقررات مربوطه شناخته شده است. ۱۵.انجام اقدام‌های لازم در مورد دریافت و تمرکز وجوه سپرده و فراهم آوردن موجبات رد به موقع آنها به ذی‌نفع با رعایت مقررات مربوط ضمن نگهداری حساب وجوه مذکور (مواد ۳۱ و ۴۱ ) ۱۶.نظارت بر وصول و ایصال در آمدها ومطالبات دستگاههای اجرایی مربوط و مالیاتهای تکلیفی و سایر کسور قانونی . ۱۷.نگهداری و تهیه و تنظیم حسابهای و صورتهای مالی و سایر گزارشات مالی با همکاری دستگاه اجرایی ذی‌ربط و امضاء و ارسال صورت حسابها به انضمام اسناد و مدارک مربوط در مؤعد مقرر به مراجع ذی‌ربط. ۱۸.درخواست افتتاح حساب بانکی مورد نیاز دستگاه اجرایی برای هر یک از وجوه مستقل از خزانه یا نمایندگی خزانه در استان حسب مورد (ماده ۷۶ ) ۱۹.تأیید عامل ذی‌حساب و امین اموال و اعلام موافقت برای احکام انتصاب آنان توسط دستگاه اجرایی (مواد ۳۴ و ۳۶ ) ۲۰.تفویض اختیار به معاون ذی‌حساب و عامل ذی‌حساب وسایر کارکنان تحت سرپرستی در موارد و حدودی که با رعایت قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی معین خواهد شد. ۲۱.نظارت بر حسن اجرای امور محوله به عامل ذی‌حساب و امین اموال با توجه به آیین نامه‌های مربوطه ۲۲.اقدام در مورد واریز مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده جاری حداکثر تا دهم اردیبهشت ماه سال بعد و وجوه مصرف نشده طرحهای عمرانی ( تملک داراییهای سرمایه ای ) تا دهم مرداد سال بعد ( اصلاحیه مواد ۶۳ و ۶۴ مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ ) ۲۳.شرکت در جلسات هیأت ترک مناقصه و مزایده و سایر جلسات مالی در جهت تصمیم گیری (مواد۳۱ و ۸۳ ۸۴ و ۸۵ ) ۲۴.تهیه و ارسال گزارشات لازم به وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ دیوان محاسبات کشور در مواردی که انجام برخی هزینه‌ها به تشخیص ذی‌حساب طبق قانون و مقررات صورت گرفته است (ماد۹۱ ) ۲۵.اعلام موارد نقصان و تفریط حاصل در ابوابجمعی عاملین ذی‌حساب و سایر مأمورینی که به موجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری و جوه نقد یا اوراق در حکم وجه نقد یا اموال می باشد. ۲۶.اعمال مدیریت به کلیه امور مربوط به ذیحسابی. ۲۷.همکاری و پیگیری در زمینه اجرای بر نامه‌های آموزشی به منظور افزایش اطلاعات و تخصصی کارکنان امورمالی. ۲۸.انجام تحویل و تحول سوابق ذیحسابی با تنظیم و امضاء صورت مجلس و ارسال به وزارت امور اقتصاد و دارایی (ماده۹۷ ) ۲۹.انجام کلیه وظایف محوله از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی (مواد۹۰ و ۹۴ ) ۳۰.تنظیم و نگهداری دفاتر جهت کنترل اعتبارات مصوب؛ تخصیص اعتبار؛ تأمین اعتبار؛ تعهدات و دیون سنوات گذشته . ۳۱.هماهنگی با واحد بودجه برای تنظیم موافقتنامه به منظور مبادله آن با سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا کشور حسب مورد. ۳۲.همکاری با واحد بودجه برای پیش بینی بودجه سال آتی با توجه به تجربه ای که ذیحسابی از عملکرد بودجه سال جاری و سال گذشته دارد. ۳۳.تهیه و تنظیم گزارشات لازم در زمینه وضعیت اعتبار؛ تخصیص اعتبار؛ ایجاد تعهدات بر ذمه دستگاه اجرایی؛ هزینه‌های قطعی؛ سایر فعالیتهای مالی به تفکیک هر برنامه به طور ماهانه به ارایه آن به مسئولین و مراجع ذی‌صلاح . ۳۴.ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب در جهت اجرای بودجه ضمناً به استناد تبصره یک ماده (۳۱ ) قانون محاسبات عمومی ((ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد)). منتها فقط مجاز به اجرای مواردی که است منطبق با قانون محاسبات عمومی کشور و سایر قوانین مالی و محاسباتی باشد.

   

  بهترین پاسخ
 3. معنی ذیحساب:نماینده وزارت دارایی در یک مؤسسه دولتی .

  وظایف ذیحساب

  ذی‌حساب مأموری است که بموجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب می شود.

ارسال یک پاسخ