دستمزد حسابرس داخلی

پرسش

با سلام خدمت مدیران محترم انجمن، بنده حدود ۱۸ سال تجربه در واحد حسابرسی داخلی داشته ام و آخرین سمت اینجانب نیز رئیس حسابرسی داخلی بوده است. اکنون که بازنشسته شده ام پیشنهاد کار حسابرسی داخلی به بنده ارایه شده اما در مورد میزان دستمزد این کار چه بصورت ماهیانه و یا ساعتی اطلاعاتی در اختیار ندارم که درخواست نمایم. شرکت پیشنهاد دهنده نیز یک شرکت بزرگ تولیدی است و حجم فعالیت های مالی آن نیز قابل توجه است. ممنون می شوم اگر راهنمایی بفرمایید. با احترام.

۲/۵ - (۲ امتیاز)
حل شده 0
سروش 4 سال ۱۳۹۸/۲/۲۵ ۱۷:۳۲:۰۳ 3 پاسخ 2283 بازدیدها 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1. نرخ مبنای تعیین حقالزحمه ارائه خدمات حرفهای در سال ۱۳۹۸

  ۱ ( به موجب مفاد مواد (۴ (و (۵ (آییننامه تعیین حقالزحمه پایـه خـدمات حرفـهای
  جامعه حسابداران رسمی ایران، حداقل نـرخ مبنـای محاسـبه حـقالزحمـه پایـه
  خدمات حرفهای بر حسب رتبههای شغلی، برای قراردادهای منعقده، از ابتـدای
  سال ۱۳۹۸ به شرح جدول زیر اعلام میگردد:
  نرخ پایه حقالزحمه ساعتی ردیف رتبههای شغلی
  (ریال)
  ۱ کمک حسابرس ۰۰۰ر۲۰۵
  ۲حسابرس  ۵۰۰ر۳۰۷
  ۳ حسابرس ارشد ۰۰۰ر۶۱۵
  ۴ سرپرست حسابرسی ۵۰۰ر۹۲۲
  ۵ سرپرست ارشد حسابرسی ۰۰۰ر۲۳۰ر۱
  ۶ مدیر حسابرسی ۰۰۰ر۶۴۰ر۱
  ۷ شریک حسابرسی ۰۰۰ر۰۵۰ر۲

  ۲ ( رعایت حداقل نرخهای پایه حقالزحمه ساعتی رتبههای حرفهای، در محاسـبات
  حقالزحمه پیشنهادی خدمات حرفهای ضروری است و اعمـال مبـالغ بیشـتر از
  نرخهای فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.
  ۳ ( هزینههای سربار مستقیم و هزینههای قابل تخصیص به هر کار، معـادل حداقل
  ۲۰ درصـد حقالزحمه کل ساعت کار مستقیم، تعیین میشود.
  ۴ ( برای هر کار باید فرم بـرآورد بودجـه سـاعتی انجـام آن (بـه تفکیـک سرفصـل
  حسابها و عناوین مورد رسیدگی و رتبههای شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با
  مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.
  ۵ ( ترکیب رتبـههای شغلی کارکنـان حرفـهای مأمـور در هر کار، باید بـا رعایـت
  ضوابط و مقررات تعییـن شـده در آییننامـه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و
  حرفـهای، تعیین گردد.
  ۶ ( حقالزحمه خدمات حرفهای، شامل حقالزحمه سـاعت کـار مسـتقیم کارکنـان
  مأمور در هر کار طبق بودجه ساعتی برآورد شده و هزینههای سربار قابل تخصیص
  هر کار میباشد.
  ۷ ( عدم رعایت ضوابط این آییننامه، بر امتیاز پرسشنامههای آییننامه نظارت حرفـهای
  موضوع ماده (۳۱ (اساسنامه) مؤثر بـوده و در طبقـهبنـدی حسـابداران رسـمی
  شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به علاوه عدم رعایت ضوابط این
  آییننامه و نیز آییننامه سقف مجاز ارائه خـدمات تخصصـی و حرفـهای بنـد ۵ فـوق،
  مشمول تنبیهات انضباطی ردیفهای ۷۶ و ۷۷ جدول تخلفات و تنبیههای انضباطی
  موضوع مـاده (۱۹ (آیـیننامـه اجرایـی هیئـتهـای انتظـامی موضـوع مـاده (۴۱ (
  اساسنامه خواهد شد.
  جامعه حسابداران رسمی ایران

  بهترین پاسخ
 2. J@G:
  🔸به موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آیین‌نامه‌ی تعیین حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی جامعه‌ی حسابداران رسمی ایران حداقل نرخ مبنای محاسبه‌ی حق‌الزحمه‌ی پایه‌ی خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای قراردادهای حسابرسی، منعقده بصورت ذیل می باشد:

  👈کمک حسابرس 👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۱۴۲
  👈حسابرس👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۲۱۳
  👈حسابرس ارشد👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۴۲۷
  👈سرپرست حسابرسی👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال)۰۰۰ر۶۳۹
  👈سرپرست ارشد حسابرسی👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۸۵۳ ریال
  👈مدیر حسابرسی👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۱۳۸ر۱
  👈شریک حسابرسی👈نرخ پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی (ریال) ۰۰۰ر۴۲۲ر۱
  🔸رعایت حداقل نرخ‌های پایه‌ی حق‌الزحمه‌ی ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه‌ی پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیش‌تر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.

ارسال یک پاسخ