حسابرسی قانونی در راستای چه اهدافی انجام می شود؟

پرسش

حسابرسی قانونی در راستای چه اهدافی انجام می شود؟ شرح عملیات حسابرسی قانونی به چه صورت می باشد ؟

حل شده 0
مدیر ارشد تالار 5 سال ۱۳۹۸/۲/۲۰ ۲۰:۳۰:۵۳ 3 پاسخ 1330 بازدیدها مدال برنز 0

پاسخ ها ( ۳ )

 1. حسابرسی در واقع رسیدگی به اسناد و مدارک جهت میزان انطباق آنها با استانداردهای پذیرفته شده حسابداری میباشد که حسابرس بعد از بررسی صورتهای مالی در مورد آنها اظهارنظر کرده و گزارش نهایی را تهیه میکند.در سالهای اخیر ،دعوت از حسابرسان برای ارائه خدمات (حسابرسی قانونی )به ویژه هنگام بروز اختلافات مالی ،گسترش فزاینده ای یافته است . حسابرسی قانونی در واقع مشابه خدمت پزشکان در امر (پزشکی قانونی )است.

  ۱- تقلب های تجاری یا کارکنان شرکت ها

  ۲-خسارت تجاری – اقتصادی۳- اختلاف بین سهامداران یا شرکا

   

  بهترین پاسخ
 2. حسابرسی از نظر اهداف به شرح ذیل می باشد

  حسابرسی صورتهای مالی
  حسابرسی رعایت
  حسابرسی عملیاتی
  حسابرسی عملکرد یا مدیریت

  حسابرسی صورتهای مالی

  هدف این نوع حسابرسی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه صورتهای مزبور از تمام جنبه های بااهمیت طبق استانداردهای حسابرسی تهیه شده است یا خیر. تایید وجود، ارزشیابی، مالکیت، کامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف کلی حسابرسی اقلام مندرج در صورتهای مالی است.

  حسابرسی رعایت

  این نوع حسابرسی به میزان انطباق صورتهای مالی با قوانین وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه می پردازد. رسیدگی ممیزان مالیاتی به اظهارنامه های مالیاتی، رسیدگی ذیحسابان و حسابرسان دیوان محاسبات کشوربه قوانین مالی و بودجه شرکتها و موسسات دولتی نمونه هایی از حسابرسی رعایت می باشند. این نوع حسابرسی می تواند به صورت پروژه مجزا و یا همراه با صورتهای مالی انجام شود. در ایران حسابرسی رعایت جز لاینفک حسابرسی صورتهای مالی است.انواع حسابرسی رعایت از قبیل حسابرسی مالیاتی ، حسابرسی بیمه ، حسابرسی دیوان محاسبات

  حسابرسی عملیاتی

  این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی قسمتهای خاصی از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. این نوع حسابرسی معمولا به اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی بخشهای مختلف سازمان می پردازد. حسابرسی عملیاتی از آنجا که دارای استانداردهای مشخص یا الزامات قانونی لازم الاجرا نمی باشد نسبت به حسابرسی صورتهای مالی و حسابرسی رعایت مستلزم کاربرد قضاوت بیشتری است.

  حسابرسی مدیریت

  این نوع حسابرسی عبارت است از بررسی نسبت به تصمیمات اخذ شده توسط مدیریت شرکت بوده است. این نوع حسابرسی معمولاً حسابرسی عملکرد ( مدیریت ) می نامند که استفاده کنندگان سازمانها و نهادهای ثالث یا مجامع عمومی صاحبان سهام است .

 3. حســابداری قانونــی یــا حســابداری دادگاهی Forensic Audit، دانشــی اســت که زمینه ســاز پیدایــش آن، قوانیــن حاکــم بــر دنیای تجــارت، بــرای جلوگیــری از تقلــب و برخورد با متخلفین اســت. میتوان گفت کــه حســابداری قانونی یــا دادگاهی در ایران مفهوم جدیدی اســت که از طریق کتــاب حسابرســی تقلبات وکارشــناس مالی حســابداری( دادگاهی ) نشریه ۱۸۸ ســازمان حسابرسی ، وارد ادبیات حسابداری ایران شد.

  حســابداران قانونی مثل کارآگاهان تیز بین هســتند و در آنها روحیه بازجویی کشــف وجود دارد ولی حسابرسان با تردید حرفهای به موضوعهای پیرامونــی خود مینگرند. با این حســاب، اهداف حسابرســان و حســابداران قانونی میتوانــد متفاوت باشــد. در حســابداری قانونــی موضوعهایــی مثل حــل دعاوی حقوقی و کشف فســاد و اختالس و … به میان می آید اما مســائلی مثل کشف فساد در شــرح وظایف اصلی حسابرسان نیست و به طور مســتقیم اعتبار بخشی و اطمینان یافتــن از نبــودن تحریفهای بــا اهمیت در صورتهــای مالی است.حســابداری قانونی نســبت به ســلامت یک حساب یا وقــوع تقلــب در آن اظهار نظــر می‌کند، در حالی که حســابرس نسبت به منصفانه  بودن و صحت صورتهای مالی به اظهار نظــر میپــردازد. درحسابرســی بررســی اســناد و مدارک به صورت نمونه برداری است، اما در حســابداری قانونی به جهت بررسی همه ی ابعاد قضایی و روشن شدن شــبهه های احتمالی شــاید نیاز به بررسی همه ی اســناد وجود داشــته باشــد. از این رو حتی شــاید بتوان گفت که حسابداری قانونی محدودیت زمانی خاصی نیز ندارد، اما در مقابل حسابرسی دارای محدوده های خاص زمانی اســت. همچنین حسابداری قانونی نسبت به حسابرســی توجه و دقت بیشتــری می طلبد و نیاز بــه آموزشهای دقیق تــر و بیشتر با تأکیــد بر آموزش در میدان عمل دارد.

ارسال یک پاسخ