ثبت حسابداری صورت وضعیت در دفاتر کارفرما

پرسش

سلام ثبتهای حسابداری پیمانکاری را می فرمایید کارفرما می خواهد ثبت بزند ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 76 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. مهمترین ثبت های حسابداری در خصوص عملیات پیمانکاری موارد ذیل می باشد :

  ثبت حسابداری پیش پرداخت به پیمانکار
  ثبت حسابداری تایید صورت وضعیت پیمانکار
  ثبت حسابداری پرداخت به پیمانکار
  ثبت حسابداری آزاد سازی سپرده بیمه و حسن انجام کار
  ثبت حسابداری پیش پرداخت به پیمانکار
  در هنگامی که با توجه به شرایط پیمان کارفرما موظف به پرداخت مبلغی پیش از شروع کار به پیمانکار باشد این مبلغ تحت عنوان پیش پرداخت و به صورت ذیل ثبت می گردد :

  پیش پرداخت بدهکار

  بانک بستانکار

  مبلغ پیش پرداخت می بایست به مرور و در طی تایید صورت وضعیت ها مستهلک و صفر شود .

  ثبت حسابداری تایید صورت وضعیت پیمانکار
  با توجه به پیشرفت کار پیمانکار موظف می باشدکه صورت وضعیت کار انجام شده خود را به کارفرما ارائه نمایید بعد از تایید صورت وضعیت ارائه شده ثبت ذیل در دفاتر کارفرما صادر می گردد.

  کار در جریان تکمیل بدهکار

  مالیات ارزش افزوده بدهکار

  عوارض ارزش افزوده بدهکار

  بستانکاران تجاری بستانکار

  پیش پرداخت بستانکار

  سپرده بیمه بستانکار

  سپرده حسن انجام کار بستانکار

  ثبت حسابداری پرداخت به پیمانکار
  در هنگام پرداخت و با توجه به مبلغی که در طی تایید صورت وضعیت مقرر گردید به پیمانکار پرداخت گردد ثبت ذیل صادر می گردد

  بستانکاران تجاری بدهکار

  بانک بستانکار

  ثبت حسابداری آزاد سازی سپرده بیمه و حسن انجام کار
  برای ازادسازی سپرده بیمه و سپردهحسن انجام کار شرایط خاصی به شرح ذیل وجود دراد

  سپرده بیمه پس از ارائه مفاسا حساب از سازمان تامین اجتماعی به پیمانکار پرداخت شده و ثبت ذیل صادر می گردد .

  سپرده بیمه بدهکار

  بانک بستانکار

  در خصوص نرخ حق بیمه قراداهای پیمانکاری مطلب ذیل را مطالعه فرمایید :

  دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
  در خصوص سپرده حسن انجام کار مطابق ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان از هر پرداخت به پیمانکار معادل ده درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نزد کارفرما نگهداری می شود .

  نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی مسترد می گردد .

  در هنگام آزاد سازی سپرده حسن انجام کار سند حسابداری ذیل صادر می گردد :

  سپرده حسن انجام کار بدهکار

  بانک بستانکار

ارسال یک پاسخ