تاخیر در پرداخت حق بیمه

پرسش

اگر حق بیمه ماهانه دیرتر از  موئد مقرر پرداخت شود شامل جریمه میشود ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 1 سال ۱۴۰۰/۵/۱۸ ۱۱:۴۲:۳۲ 1 پاسخ 74 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

  0
  ۱۴۰۰/۵/۱۸ ۱۵:۵۹:۰۳

  در صورت عذم پرداخت به موقع حق بیمه جریمه ای معادل نیم در هزار به ازا هر روز تاخیر در نظر گرفته می شود .

  جریمه عدم پرداخت به موقع حق بیمه مطابق ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی می باشد .

  متن ماده ۹۸ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

  کارفرمایانی که در موعد مقرر در این قانون حق بیمه موضوع قانون را پرداخت ننمایند علاوه بر تادیه حق بیمه بپرداخت مبلغی معادل نیم در هزار مبلغ عقب افتاده برای هر روز تاخیر بابت خسارت تاخیر ملزم خواهند بود این خسارت نیز بترتیب مقرر در ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد .

  مطابق ماده ۳۹ تامین اجتمعی مهلت پرداخت حق بیمه تا پایان ماه بعد می باشد .

  متن ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

  کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط بهر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد بسازمان بپردازد . همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را بترتیبی که در آئین نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که بتصویب شورایعالی سازمان خواهد رسید بسازمان تسلیم نماید . سازمان حداکثر ظرف ششماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار داده و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت بشرح ماده ۱۰۰ این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می نماید . هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه التفاوت حق بیمه را راسا” تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد .

  ماده ۳۶قانون تامین اجتماعی کارفرما را مسئول پرداخت جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه می داند .

  متن ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

  کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده بسازمان می باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده بسازمان تادیه نماید . در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا” مسئول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود .

ارسال یک پاسخ