پاسخ ( ۱ )

  1. سلام

    کارفرما موظف به بیمه کردن کارگران خود است، اما در صورتی که لیست بیمه کارگر خود را ارسال نکند، جریمه خواهد شد. عدم تسلیم لیست و همچنین تأخیر در پرداخت حق بیمه از جمله دلایلی هستند که منجر به جریمه شدن کارفرما می‌شوند.

    اگر کارفرما لیست بیمه را تسلیم نکند یا تأخیر در ارسال لیست به میزان ۱۰ درصد داشته باشد، فقط برای یک بار به نسبت جمع کل حق بیمه و بیمه بیکاری جریمه می‌شود.

    این وضعیت زمانی روی می‌دهد که کارفرمایی که لیست یک یا چند ماه را ارسال نکند و طبق بازرسی کارگاه بدهکار شود که در این صورت معادل ۱۰ درصد از کل بدهی (حق بیمه + بیمه بیکاری) جریمه می‌شود، اما اگر به هر علت دیگری کارفرما لیست پرسنل شاغل را با تأخیر به شعب اجرایی صندوق ارسال کند، او برای یک بار جریمه ۱۰ درصدی می‌شود.

ارسال یک پاسخ