الزام به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی

پرسش

سلام چه شرکت های ملزم به ارایه صورت های مالی حسابرسی شده می باشند ؟

و برای ارایه صورت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی تا چه زمانی فرصت وجود دارد ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 92 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. به طور کلی شرکت های که مجموع درآمد آن ها در طی سال بیش از ۵۰ میلیارد ریال و یا مجموع دارایی آنها بیش از ۸۰ میلیارد ریال باشد مکلف به ارایه صت های مالی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی می باشند .

  مهلت ارسال صورت های مالی به سازمان امور مالیاتی تا سه ماه بعد از آخرین مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی می باشد .

  به طور مثال اشخاص حقیقی تا پایان خرداد و اشخاص حقوقی تا پایان تیر برای ارسال اظهارنامه مالیات بر درآمد فرصت دارند پس در نتیجه اشخاص حقیقی تا پایان شهریور و اشخاص حقوقی تا پایان مهر برای ارسال صورت های مالی حسابرسی شده به سزمان امور مالیاتی فرصت دارند .

  تمدید مهلت ارائه صورت های مالی حسابرسی شده تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹
  مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم جریمه عدم ارسال صورت های ملی حسابرسی شده به سازمان امور مالیاتی بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

  لازم به ذکر است مهلت ارسال صورت های مالی حسابرسی شده برای سال ۹۹ تا پایان بهمن ماه تمدید شده است .

  در خصوص شرکت های ملزم به حسابرسی سازمان امور مالیاتی بخشنامه ای به شرح ذیل دارد همچنین برای ارسال این گزارش مطابق ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم تا سه ماه بعد از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه های مالیاتی فرصت وجود دارد .

  به طور مثال برای شرکت های که تا پایان تیر ماه برای ارسال اظهارنامه فرصت دارند می بایست تا پایان مهر نسبت به تسلیم گزارش حسابرسی خود اقدام نمایند .

  جریمه عدم ارسال گزارش حسابرس در موعد مقرر معادل بیست درصد مالیات متعلق می باشد .

  اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی
  شماره: ۱۸۳۰۶/۲۰۰
  تاریخ: ۱۸/۰۹/۱۳۹۱
  نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:
  ۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.
  ۲- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.
  ۳- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.
  ۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.
  ۵- موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها.
  ۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد.
  منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.
  شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

ارسال یک پاسخ