اعزام بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی

پرسش

هدف از اعزام بازرسان سازمان بیمه تامین اجتماعی به کارگاه های مشمول چیست ؟

Rate this question
در حال پیشرفت 0
ناشناس 52 سال 1400/4/21 0:00:00 1 پاسخ 83 بازدیدها 0

پاسخ ( ۱ )

 1. بر اساس ماده (۴۷) قانون تامین اجتماعی شعب سازمان تامین اجتماعی جهت اطلاع و تهیه گزارش از وجود کارکنان و فعل و انفعالات نیروی انسانی در کارگاه بازرسانی را به کارگاهها اعزام می کنند. گزارشات تهیه شده توسط بازرسین برای تعیین تعداد کارکنان و محاسبه حق بیمه تا تاریخ گزارش بعدی معتبر بوده و ملاک محاسبه حق بیمه قرار می گیرد. کارفرمایان لازم است به حضور بازرسان سازمان در کارگاه خود توجه کافی کنند و از اعلام اطلاعات کاری و افراد شاغل به صورت واقعی دریغ نکنند. زیرا در صورت عدم توجه با ارائه اطلاعات واقعی اول از همه خود کارفرمایان را متضرر خواهد ساخت.

  در صورتی که بیمه شده در اولین گزارش بازرسی مدعی داشتن سابقه قبلی در همان کارگاه باشد حداکثر تا یکسال قبل از تاریخ بازرسی قابل محاسبه خواهد بود.

  بر اساس دستورالعمل مربوط به بازرسی انجام عمل بازرسی از کارگاهها برای حداقل«۳» بار در سال پیش بینی شده است و بازرس موظف است مشخصات بیمه‌شدگان را به صورت دقیق، ثبت و یادداشت کند.

  اگر در کارگاهی رابطه‌کارگری و کارفرمایی، اشتغال در کارگاه و دریافت حقوق و مزایا مشاهده شود، بازرس می‌تواند مطابقت بازرسی با لیست را اعلام کند. ولی اگر لیست با بازرسی مطابقت نداشت از تاریخ عدم مطابقت، کارفرما باید به شعبه تأمین اجتماعی مراجعه و درخصوص رفع مشکل اقدام کند وگرنه هر لیستی که پس از عدم مطابقت به شعبه ارسال شود، لیست غیرواقع محسوب می‌شود.
  در مورد بازرسی موارد زیر قابل ذکر است:

  – بازرسان کارگاهها موظف هستند گزارش بازرسی را در کارگاه تنظیم و حتی الامکان امضای کارگرانی را که اسامی آنان در گزارش بازرسی درج شده است، اخذ کنند و همچنین گزارش بازرسی را به امضای کارفرما یا نماینده کارفرما برسانند و اگر هر یک از آنها از امضا خودداری کند، مراتب را در گزارش بازرسی درج کنند.

  – عدم امضای گزارش بازرسی توسط کارکنان و کارفرمایان یا نمایندگان آنها، به هیچ وجه از اعتبار گزارش بازرس نمی کاهد.

  – گزارش بازرسان به منزله گزارش ضابطین دادگستری تلقی می شود، بنابراین برخورد و رفتار مناسب کارفرمایان با بازرسین و ارائه اطلاعات درخواستی به آنها از الزامات قانونی به شمار می رود.

  – بازرسان سازمان پس از تنظیم گزارش بازرسی باید نسخه دوم گزارش را به کارفرما تحویل دهند و درصورت حضور نداشتن کارفرما در کارگاه به نماینده و یا یکی از افراد حاضر در کارگاه تحویل دهند.

  همچنین سازمان تامین اجتماعی می تواند جهت تعیین حق بیمه کارکنان شرکت ها و کارخانجات، دفاتر را مورد بازرسی قراردهد و کارفرما موظف است با بازرسین سازمان همکاری کرده و دفاتر را در اختیار وی قرار دهد.

  طبق قانون تمام شرکتهایی که تحت پوشش تامین اجتماعی قرار دارند باید آمادگی حسابرسی توسط حسابرسان تامین اجتماعی را داشته باشند. برای این رسیدگی زمان خاصی وجود ندارد وبنا به تشخیص شعبه تامین اجتماعی ویا در موارد خاص مانند صدور مفاصاحساب بنا به تقاضای واحد بیمه پرداز انجام خواهد شد. در واقع حسابرسی پایان دوره، به تمام اختلافات بین واحد بیمه پردازو واحد درآمد تامین اجتماعی پایان می دهد. با انجام حسابرسی بیمه ای، از سال مورد نظر و با پرداخت بدهی اعلام شده از بابت حسابرسی بیمه ای سال مربوطه، تمام بدهی های برآوردی قبلی حذف وتا پایان سال واحد بیمه پرداز فاقد بدهی به تامین اجتماعی خواهدبود.

  چنانچه بدهی اعلام شده به کارفرما به استناد گزارش بازرسی از دفاتر قانونی شرکت باشد کارفرما می تواند در صورت اعتراض به بدهی اعلام شده، قبل از طرح اعتراض در هیئت های بدوی و تشخیص مطالبات، یک نسخه از گزا رش بازرسی از دفاتر قانونی را کتباً و به هزینه خود درخواست کند.

ارسال یک پاسخ