اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

اگر هنوز در وب سایت ما ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری در کوتاه ترین زمان در وب سایت ما ثبت نام کنید و از تمامی امکانات وب سایت بصورت رایگان استفاده کنید.

حسابداری حقوق و دستمزد طبق آخرین مصوبه های سال ۱۴۰۱

حسابداری حقوق و دستمزد طبق آخرین مصوبه های سال ۱۴۰۱

آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد طبق آخرین مصوبه های سال ۱۴۰۱
محاسبات حقوق و دستمزد
مزد یک ساعت کار عادی در سال ۱۴۰۱ = ۹۸۸’۱۸۹ ریال

حداقل حقوق پایه روزانه سال ۱۴۰۱= ۲۵۰’۳۹۳’۱ ریال

حداکثر حقوق پایه روزانه سال ۱۴۰۱ = ۲۵۰’۳۹۳’۱ *۷ = ۷۵۰’۷۵۲’۹ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۱ برای ماه های ۳۰ روزه = ۵۰۰’۷۹۷’۴۷ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۱ برای ماه های ۳۱ روزه = ۷۵۰’۱۹۰’۴۳ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۱ برای ماه های ۲۹ روزه = ۲۵۰’۴۰۴’۴۰ ریال

حق مسکن در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۵۰۰’۶ ریال

خواروبار در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۵۰۰’۸ ریال

شرط بهره مندی بابت دریافت حق اولاد:

داشتن ۲ سال سابقه بیمه حتی به صورت غیر پیوسته

حق اولاد = حقوق پایه ماهانه تصویبی * ۱۰%*تعداد فرزندان یا حق اولاد = حقوق پایه روزانه تصویبی *۳*تعداد فرزندان

در صورت داشتن شرط بهره مندی بابت دریافت حق اولاد:

حق اولاد برای هر فرزند در سال ۱۴۰۱ = ۷۵۰’۱۷۹’۴ ریال

شرط بهره مندی بابت دریافت سنوات روزانه:

داشتن ۱ سال سابقه بیمه در شرکت جدید

در صورت داشتن شرط بهره مندی بابت دریافت سنوات روزانه:

سنوات روزانه در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۷۰ ریال (به صورت روزانه)

سنوات روزانه در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۱۰۰’۲ ریال (به صورت ماهانه)

سنوات خدمتی ۱۲ ماه کارکرد در سال ۱۴۰۱ = ۵۰۰’۷۹۷’۴۱ ریال

سنوات خدمتی ۱ ماه کارکرد در سال ۱۴۰۱ = ۴۱۰’۴۳۵’۳ ریال

حداقل عیدی در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۵۹۵’۸۳ ریال (۲ برابر حقوق پایه ماهانه تصویبی)

حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۱ = ۵۰۰’۳۹۲’۱۲۵ ریال (۳ برابر حقوق پایه ماهانه تصویبی)

عیدی کارکرد برای ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۵۹۵’۸۳ ریال (بر اساس حداقل)

عیدی کارکرد برای ۱ ماه در سال ۱۴۰۱ = ۸۲۲’۸۷۰’۶ ریال (براساس حداکثر)

معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۰۰۰’۵۶ ریال (سالانه)

معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۱ = ۷۴۰’۶۰۲’۴ ریال (ماهانه)

معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۱ = ۰۰۰’۰۰۰’۵۶ ریال (ماهانه)

پلکان مالیات حقوق در سال ۱۴۰۱ طبق بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۰:

پلکان درآمد مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا
۱ ۱ ۰۰۰’۰۰۰’۵۶ معاف از پرداخت مالیات حقوق
۲ ۰۰۱’۰۰۰’۵۶ ۰۰۰’۰۰۰’۱۵۰ %۱۰
۳ ۰۰۱’۰۰۰’۱۵۰ ۰۰۰’۰۰۰’۲۵۰ %۱۵
۴ ۰۰۱’۰۰۰’۲۵۰ ۰۰۰’۰۰۰’۳۵۰ %۲۰
۵ مازاد بر ۰۰۱’۰۰۰’۳۵۰ %۳۰

 
سند حسابداری حقوق و دستمزد

  • شناسایی حقوق و دستمزد:

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا – حقوق و مزایا (معادل ناخالص حقوق)   **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا – بیمه سهم کارفرما (۲۳%)            **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا – عیدی کارکرد                             **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا – سنوات خدمتی                         **

سایر دریافتنی ها – کسورات پرسنل – کسرکار                           **

                   سایر پرداختنی ها – حقوق پرداختنی (معادل خالص حقوق)                **

                   سایر پرداختنی ها – بیمه پرداختنی (۳۰%)                                  **

                   سایر پرداختنی ها – عیدی پرداختنی                                         **

                   مالیات تکلیفی – مالیات عیدی                                                    **

                   سایر پرداختنی ها – سنوات خدمتی                                          **

                   مالیات تکلیفی – مالیات حقوق                                                   **

                   سایر درآمدهای غیر عملیاتی – کسورات پرسنل – کسرکار        **

  • پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان:

سایر پرداختنی ها – حقوق پرداختنی                                         **

سایر پرداختنی ها – عیدی پرداختنی                                          **

سایر پرداختنی ها – سنوات خدمتی                                           **

                   موجودی نقد و بانک – بانک                                                          **

  • پرداخت بیمه حقوق به سازمان تأمین اجتماعی و مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی:

مالیات تکلیفی – مالیات حقوق                                                   **

مالیات تکلیفی – مالیات عیدی                                                    **

                 موجودی نقد و بانک – بانک                                                            **

 
مزایای مشمول بیمه و مالیات حقوق:
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۵ حق مسکن، خوارو بار، حق اولاد، بن کارگری، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه، کمک هزینه مهدکودک از شمول مالیات حقوق خارج هستند و مشمول کسر مالیات حقوق نمی باشند.

 
نـکـات کـلـی:

  1. نحوه ثبت سند حسابداری مربوط به مساعده:
  • در زمان پرداخت مساعده:

سایر دریافتنی ها – مساعده                             **

                        موجودی نقد و بانک – بانک                                                **

  • در زمان پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان:

سایر پرداختنی ها – حقوق پرداختنی                **

                       سایر دریافتنی ها – مساعده                                             **

                       موجودی نقد و بانک – بانک (مابه التفاوت)                         **

۲) درخواست مرخصی استحقاقی باید به صورت کتبی از طرف کارمند به مقام بالاتر (مدیر) ارائه گردد و بدون اجازه مدیران، آن مرخصی یا مرخصی بدون حقوق یا غیبت محسوب می شود.

۳) در صورت حداقل سه روز غیبت مستمر و متوالی، کارفرما مجاز است قرارداد را یکطرفه فسخ کند و از کارمند به دلیل آسیب مالی و جانبی به کار شکایت کند.

۴) تمام مرخصی هایی که کارفرما مجاز است در برگه مرخصی قید نماید شامل مرخصی استحقاقی ( روزانه یا ساعتی)، مرخصی استعلاجی و مرخصی اضطراری می باشد.

۵) از تاریخ ترک کار تا یک ماه در صورت اخراج یا فسخ قرارداد، بیمه بیکاری به فرد تعلق می گیرد.

۶) ضریب مأموریت و ضریب کسرکار کاملاً اختیاری و با توافق کارفرما انجام می شود.

۷) برای رندسازی اعداد و نحوه عیدی دادن لازم هست هماهنگی ها ابتدا با مقام بالاتر انجام شود.

۸) بهتر است حکم کار وارد قرارداد کاری شود (مسئولیت ها، ممنوعیت ها، شرایط و …)

۹) طبق قانون کار اضافه کاری در هر روز بیشتر از ۴ ساعت مجاز نیست.

 
جــدول ســاعــات مــوظــفــی کــار در ســال ۱۴۰۱

سال ماه روزهای ماه تعداد روزهای کاری تعداد جمعه تعداد تعطیلات رسمی ساعات موظفی کار
به جز جمعه
۱۴۰۱ فروردین ۳۱ ۲۲ ۴ ۵ ۱۶۱
۱۴۰۱ اردیبهشت ۳۱ ۲۲ ۵ ۴ ۱۶۱
۱۴۰۱ خرداد ۳۱ ۲۴ ۴ ۳ ۱۷۶
۱۴۰۱ تیر ۳۱ ۲۴ ۵ ۲ ۱۷۶
۱۴۰۱ مرداد ۳۱ ۲۵ ۴ ۲ ۱۸۳
۱۴۰۱ شهریور ۳۱ ۲۶ ۴ ۱ ۱۹۱
۱۴۰۱ مهر ۳۰ ۲۲ ۵ ۳ ۱۶۱
۱۴۰۱ آبان ۳۰ ۲۶ ۴ ۰ ۱۹۱
۱۴۰۱ آذر ۳۰ ۲۶ ۴ ۰ ۱۹۱
۱۴۰۱ دی ۳۰ ۲۴ ۵ ۱ ۱۷۶
۱۴۰۱ بهمن ۳۰ ۲۳ ۴ ۳ ۱۶۹
۱۴۰۱ اسفند ۲۹ ۲۳ ۴ ۲ ۱۶۹
جـمـع ۳۶۵ ۲۸۷ ۵۲ ۲۶ ۲۱۰۵

ارسال یک پاسخ