اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

اگر هنوز در وب سایت ما ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری در کوتاه ترین زمان در وب سایت ما ثبت نام کنید و از تمامی امکانات وب سایت بصورت رایگان استفاده کنید.

آشنایی با حسابداری واردات کالا

آشنایی با حسابداری واردات کالا

آشنایی با حسابداری واردات کالا

قسمت دوم

یتم های پروفرما
Performa invoice:
پیش فاکتور که توسط فروشنده ارسال میشود
Letter head:
سربرگ شرکت
Seller (name,address):
نام و آدرس فروشنده
Performa invoice number:
شماره فاکتور پروفرما
Performa invoice date:
تاریخ فاکتور پروفرما
Validity date of P/I:
تاریخ اعتبار پروفرما
Buyer’s commercial card No:
شماره کارت بازرگانی خریدار
Buyer (name,address):
نام و آدرس خریدار
Country of beneficiary:
کشور ذینفع
Country of origin:
کشور مبدا
Place/port of destination:
محل تحویل
Terms of delivery:
شرایط تحویل
Relevant location:
محل مربوط به تحویل
Terms of payment:
شرایط پرداخت
Transaction currency:
نرخ ارز معامله
Transport mode and means:
نحوه و نوع حمل
Place/port of leading:
بندر یا فرودگاه بارگیری
Port/airport of discharge:
بندر/فرودگاه تخلیه بار
Final delivery place:
محل نهایی تحویل
Commodity:
کالا
No,and kind of standard:
شماره و نوع استاندارد
Item:
نام کالا
Item description:
شرح مربوط به کالاها
Origin:
مبدا یا محل ساخته شدن کالا
Commodity code:
کد کالا
Net wt(kg):
وزن خالص به کیلوگرم
Quantity:
مقدار یا کمیت
Unit price:
قیمت واحد
Amount:
تعداد
Total net wt(kg):
مجموع وزن خالص به کیلوگرم
Sub Total amount:
مجموع مقدار
Discount:
تخفیف
Freight charges:
هزینه حمل
Other charges:
سایر هزینه ها
Total amount:
جمع کل
Name of signatory:
نام امضا کننده
Place and date of issue:
تاریخ و محل اظهار
Seal and signature:
مهر و امضا

در مبادله خارجی، ابتدا باید تبدیل و تسعیر به قیمت ریالی انجام شود، سپس در دفاتر و سیستم ثبت شود. پس نیاز به نرخ تسعیر و تبدیل ارز به ریال می باشد. توجه داشته باشیم در پروفرما مبالغ معمولا به پول خارجی است و در برگ سبز معمولا قیمت و هزینه ها تبدیل شده است و به ریال قید میشوند و نرخ تبدیل آن در برگ سبز نوشته میشود. نکته ای که وجود دارد این است که باید نرخ تسعیر ارز در تاریخ انجام معامله در نظر گرفته شود اگر خرید و فروش خارجی به صورت نسیه باشد، حسابهای پرداختنی و دریافتنی به وجود آمده باید در تاریخ تهیه ترازنامه دوباره تسعیر ارز گردد.

قاعده کلی استاندارد ۱۶
۱) اقلام پولی ارزی با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازناه مجددا تسعیر میشود.
۲)اقلام غیرپولی که به بهای تمام شده تاریخی برحسب ارز ثبت شده اند، باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر شود.
۳)اقلام غیرپولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز ثبت شده اند، باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر شود.
در نهایت باید تفاوت های ناشی از تسعیر اقلام پولی ارزی به نرخ هایی متفاوت با نرخ هایی که در ثبت اولیه یا در تسعیر این اقلام در صورتهای مالی دوره قبل به کار رفته، به عنوان درآمد یا هزینه دوره وقوع شناسایی شود.
انواع اقلام پولی و غیرپولی
اقلام پولی: موجودی نقد، سپرده های کوتاه مدت، اوراق مشارکت، حسابهای دریافتنی/ اسناد دریافتنی، ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات بلند مدت، حسابهای پرداختنی / اسناد پرداختنی، هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده، سود سهام پرداختنی
اقلام غیر پولی: سرمایه گذاری در سهام، موجودی کالا، پیش پرداخت ها، دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، پیش دریافت ها، سرمایه

ارسال یک پاسخ