اکنون ثبت نام کنید

ورود

فراموشی کلمه عبور

رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر کلمه عبور به ایمیل شما ارسال شود.

ورود

اکنون ثبت نام کنید

اگر هنوز در وب سایت ما ثبت نام نکرده اید با کلیک بر روی دکمه ایجاد حساب کاربری در کوتاه ترین زمان در وب سایت ما ثبت نام کنید و از تمامی امکانات وب سایت بصورت رایگان استفاده کنید.

آشنایی با حسابداری حقوق دستمزد طبق مصوبه های سال ۱۴۰۲

آشنایی با حسابداری حقوق و دستمزد طبق مصوبه های سال ۱۴۰۲

 • محاسبات حقوق و دستمزد

مزد یک ساعت کار عادی در سال ۱۴۰۲ = ۱۹۵۳۳۲ ریال

حداقل حقوق پایه روزانه سال ۱۴۰۲ = ۴۲۸۷۶۹۱ ریال

حداکثر حقوق پایه روزانه سال ۱۴۰۲ = ۴۲۸۷۶۹۱*۷= ۰۹۶۳۸۸۱۲ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۲ برای ماه های ۳۰ روزه = ۸۴۰۰۸۲۵۳ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۲ برای ماه های ۳۱ روزه = ۲۶۸۸۵۲۵۴ ریال

حقوق پایه ماهانه سال ۱۴۰۲ برای ماه های ۲۹ روز = ۴۱۲۳۱۳۵۱ ریال

حق مسکن در سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۰۰۰۹ ریال

خواروبار در سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۰۰۰۱۱ ریال

شرط بهره مندی بابت دریافت حق اولاد:

داشتن ۲ سال سابقه بیمه حتی به صورت غیر پیوسته

حق اولاد = حقوق پایه ماهانه تصویبی * ۱۰%*تعداد فرزندان یا حق اولاد = حقوق پایه روزانه تصویبی *۳*تعداد فرزندان

در صورت داشتن شرط بهره مندی بابت دریافت حق اولاد:

حق اولاد برای هر فرزند در سال ۱۴۰۲ = ۲۸۴۳۰۸۵ ریال

شرط بهره مندی بابت دریافت سنوات روزانه:

داشتن ۱ سال سابقه بیمه در شرکت جدید

در صورت داشتن شرط بهره مندی بابت دریافت سنوات روزانه:

سنوات روزانه در سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۷۰ ریال (به صورت روزانه)

سنوات روزانه در سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۱۰۰۲ ریال (به صورت ماهانه برای ماه های ۳۰ روزه)

سنوات خدمتی ۱۲ ماه کارکرد در سال ۱۴۰۲ = ۸۴۰۰۸۲۵۳ ریال

سنوات خدمتی ۱ ماه کارکرد در سال ۱۴۰۲ = ۵۷۰۴۲۳۴ ریال

حداقل عیدی در سال ۱۴۰۲ = ۶۸۰۱۶۵۱۰۶ ریال (۲ برابر حقوق پایه ماهانه تصویبی)

حداکثر عیدی در سال ۱۴۰۲ = ۵۲۰۲۴۸۱۵۹ ریال (۳ برابر حقوق پایه ماهانه تصویبی)

عیدی کارکرد برای ۱۲ ماه در سال ۱۴۰۲ = ۶۸۰۱۶۵۱۰۶ ریال (بر اساس حداقل)

عیدی کارکرد برای ۱ ماه در سال ۱۴۰۲ = ۱۴۰۸۴۷۸ ریال (براساس حداکثر)

معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۰۰۰۱۰۰ ریال (سالانه)

معافیت مالیات عیدی سال ۱۴۰۲ = ۳۳۴۳۳۳۸ ریال (ماهانه)

معافیت مالیات حقوق سال ۱۴۰۲ = ۰۰۰۰۰۰۱۰۰ ریال (ماهانه)

 

پلکان مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به شماره ۱۲۰۵۵۸/۱۱-۸۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

پلکان درآمد ماهانه مشمول مالیات حقوق (ریال) نرخ مالیات
از تا
۱ ۱ ۰۰۰۰۰۰۱۰۰ معاف از پرداخت مالیات حقوق
۲ ۰۰۱۰۰۰۱۰۰ ۰۰۰۰۰۰۱۴۰ %۱۰
۳ ۰۰۱۰۰۰۱۴۰ ۰۰۰۰۰۰۲۳۰ %۱۵
۴ ۰۰۱۰۰۰۲۳۰ ۰۰۰۰۰۰۳۴۰ %۲۰
۵ مازاد بر ۰۰۱۰۰۰۳۴۰ %۳۰
     

 

 • سند حسابداری حقوق و دستمزد
 • شناسایی حقوق و دستمزد:

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا حقوق و مزایا (معادل ناخالص حقوق)    **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا بیمه سهم کارفرما (۲۳%)                **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا عیدی کارکرد                                   **

هزینه حقوق و دستمزد و مزایا سنوات خدمتی                               **

                                      سایر پرداختنی ها حقوق پرداختنی (معادل خالص حقوق)                **

                                      سایر پرداختنی ها بیمه پرداختنی (۳۰%)                                     **

                                      سایر پرداختنی ها عیدی پرداختنی                                             **

                                      مالیات تکلیفی مالیات عیدی                                                      **

                                     سایر پرداختنی ها سنوات خدمتی                                             **

                                     مالیات تکلیفی مالیات حقوق                                                      **

 • پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان:

سایر پرداختنی ها حقوق پرداختنی                               **

سایر پرداختنی ها عیدی پرداختنی                                **

سایر پرداختنی ها سنوات خدمتی                                 **

                                        موجودی نقد و بانک بانک                                           **

 • پرداخت بیمه حقوق به سازمان تأمین اجتماعی و مالیات حقوق به سازمان امور مالیاتی:

مالیات تکلیفی مالیات حقوق                                         **

مالیات تکلیفی مالیات عیدی                                          **

                                       موجودی نقد و بانک بانک                                           **

 • نـکـات کـلـی:
 • نحوه ثبت سند حسابداری مربوط به مساعده:
 • در زمان پرداخت مساعده:

سایر دریافتنی ها مساعده                                **

                                       موجودی نقد و بانک بانک                                                  **

 • در زمان پرداخت حقوق و دستمزد به کارمندان:

سایر پرداختنی ها حقوق پرداختنی                  **

                                      سایر دریافتنی ها مساعده                                               **

                                     موجودی نقد و بانک بانک (مابه التفاوت)                                **

 • درخواست مرخصی استحقاقی باید به صورت کتبی از طرف کارمند به مقام بالاتر (مدیر) ارائه گردد و بدون اجازه مدیران، آن مرخصی یا مرخصی بدون حقوق یا غیبت محسوب می شود.
 • در صورت حداقل سه روز غیبت مستمر و متوالی، کارفرما مجاز است قرارداد را یکطرفه باطل نموده و از کارمند به دلیل آسیب مالی و جانبی به کار شکایت کند.
 • تمام مرخصی هایی که کارفرما مجاز است در برگه مرخصی قید نماید شامل مرخصی استحقاقی ( روزانه یا ساعتی)، مرخصی استعلاجی و مرخصی اضطراری می باشد.
 • از تاریخ ترک کار تا یک ماه در صورت اخراج یا فسخ قرارداد، بیمه بیکاری به فرد تعلق می گیرد.
 • ضریب مأموریت و ضریب کسرکار کاملاً اختیاری و با توافق کارفرما انجام می شود.
 • برای رندسازی اعداد و نحوه عیدی دادن لازم هست هماهنگی ها ابتدا با مقام بالاتر انجام شود.
 • بهتر است حکم کار وارد قرارداد کاری شود (مسئولیت ها، ممنوعیت ها، شرایط و …)
 • طبق قانون کار اضافه کاری در هر روز بیشتر از ۴ ساعت مجاز نیست.
 • جــدول ســاعــات مــوظــفــی کــار در ســال ۱۴۰۲
سال ماه روزهای ماه تعداد روزهای کاری تعداد جمعه تعداد تعطیلات رسمی ساعات موظفی کار
به جز جمعه
۱۴۰۲ فروردین ۳۱ ۲۱ ۴ ۶ ۱۵۴
۱۴۰۲ اردیبهشت ۳۱ ۲۲ ۵ ۴ ۱۶۱
۱۴۰۲ خرداد ۳۱ ۲۵ ۴ ۲ ۱۸۳
۱۴۰۲ تیر ۳۱ ۲۵ ۵ ۱ ۱۸۳
۱۴۰۲ مرداد ۳۱ ۲۶ ۴ ۱ ۱۹۱
۱۴۰۲ شهریور ۳۱ ۲۳ ۵ ۳ ۱۶۹
۱۴۰۲ مهر ۳۰ ۲۴ ۴ ۲ ۱۷۶
۱۴۰۲ آبان ۳۰ ۲۶ ۴ ۰ ۱۹۱
۱۴۰۲ آذر ۳۰ ۲۵ ۴ ۱ ۱۸۳
۱۴۰۲ دی ۳۰ ۲۵ ۵ ۰ ۱۸۳
۱۴۰۲ بهمن ۳۰ ۲۳ ۴ ۳ ۱۶۹
۱۴۰۲ اسفند ۲۹ ۲۳ ۴ ۲ ۱۶۹
جـمـع ۳۶۵ ۲۸۸ ۵۲ ۲۵ ۲۱۱۲
           

 

ارسال یک پاسخ